Връщат учениците поетапно в училище от 18 януари

Връщат учениците поетапно в училище от 18 януари

След 18 януари можем да очак­ваме поетапно връщане на учениците към присъс­т­вена форма на обучение, обяви вчера минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев по време на посещението си в 143-то ОУ „Георги Бен­ков­ски“ в столицата, където раз­говаря с учител­с­кия екип в пър­вия ден, в който учениците от първи до чет­върти клас се връщат отново в училище. Необ­ходимо е да имаме пълна работна сед­мица, дан­ните от праз­ниците и почив­ните дни не са напълно показателни и напълно реални от гледна точка на отчетените случаи. Вероятно след­ващата сед­мица, ако има такъв вариант в подоб­ряване на ситуацията и час­тично връщане на учениците от 18-и, а не от 11 януари, защото ни е необ­ходима една пълна сед­мица, обясни минис­търът, цитиран от „Дарик радио”. Въл­чев посочи, че е в диалог със здрав­ния минис­тър от 11 януари да бъдат раз­решени допъл­нителни дей­ности като провеж­дането на дър­жавни изпити по професия и олим­пиади. Особено тези за учениците в 4-ти клас, които са свър­зани с кан­дидат­с­т­ване в природо-математическите гим­назии. Моята заповед е фор­мално до 31 януари, тъй като е син­х­ронизирана с тази на минис­търа на здравеопаз­ването. Има вариант ситуацията да се влоши било заради праз­ниците, било заради новия щам на вируса. Всички страни живеем в тази неп­ред­видима ситуация. Факт е, че през пос­лед­ните 34 сед­мици пред­п­риехме мерки, които подоб­риха ситуацията. Те не са крайни, от една страна, но от друга страна, са ефек­тивни, отчете образовател­ният минис­тър. През миналата година образовател­ната сис­тема е доказала, че във всеки момент може да прев­к­лючи от присъс­т­вена към елек­т­ронна форма на обучение и обрат­ното, припомни Въл­чев. Мнозин­с­т­вото от родителите са за връщане на децата, отчете още минис­търът. Училището е най-добрата среда, в която децата могат да нат­рупат знания, умения и да бъдат въз­питани. Обучението от вкъщи в елек­т­ронна среда е временна ком­пен­саторна алтер­натива. То не може напълно да замести обучението в реал­ната класна стая, но когато нямаме друг изход, в случая преценихме, че връщането на децата от предучилищна въз­раст 1-ви до 4-ти клас е разумно. Има и подоб­рение на епидемич­ната ситуация. То не е дос­татъчно да вър­нем всички ученици, но ни дава тази въз­мож­ност мал­ките деца, това сочат и науч­ните изс­лед­вания, носят по-малък вирусен товар, в по-малка степен са преносители на вируса. Не е корек­тно и чес­тно спрямо тях да бъдат обвинени. Иначе всеки един от нас е потен­циален вирусоп­реносител, част от епидемич­ната верига на раз­п­рос­т­ранение“, допълни той.