Александър Симов: Николай Младенов е апотеоз на безгръбначното лакейство

По повод слуховете, че бив­шият вън­шен минис­тър и служител в ООН Николай Младенов ще е бъдещият премиер с ман­дата на ГЕРБ, които бяха под­х­ранени от хвалеб­с­т­вена статия за него в „Ню Йорк таймс”, депутатът от БСП Алек­сан­дър Симов написа: „Инвес­тицията във фигура като Николай Младенов е обречена на пълен провал и фиаско. Той е човек без соб­с­т­вен авторитет, а подозирам, че дори и без соб­с­т­вени идеи.

Николай Младенов — това е апотеоз на без­г­ръб­нач­ните, сим­фония на лакейс­т­вото. Човекът е гъв­кав като тай­лан­д­ска тан­цьорка. Заради това осъщес­тви така леко тран­с­фера си от СДС в ГЕРБ.

А след това беше пос­лушна пионка на Бойко Борисов. Универ­сален слуга.

Заради това в пър­вия кабинет на ГЕРБ той за няколко месеца беше минис­тър на отб­раната. Едва когато Румяна Желева се издъни гран­диозно, той пое вън­ш­ната политика.

И там ще бъде запом­нен основно като изпъл­нител на чужди поръчки. Защото какво точно спечели Бъл­гария от срещата на сирийс­ката опозиция у нас?

Точно Младенов през нея ни сложи мишена на гърба и няколко месеца по-късно страната ни беше жер­тва на терорис­тич­ния атен­тат в Сарафово. Ако някой си мисли, че изтег­лянето му в чуж­бина е изп­рало ими­джа на този кариерист, трябва да ходи да се прег­леда.

Американ­с­ката преса да си го въз­х­валява кол­кото иска. Да си го вземат у тях за минис­тър. И без това не са цъф­нали и вър­зали.”, написа Алек­сан­дър Симов.