Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ИБ на БСП предложи Георги Гергов да бъде изключен от партията

ИБ на БСП предложи Георги Гергов да бъде изключен от партията

ИБ на БСП предложи Георги Гергов да бъде изключен от партията

Изпъл­нител­ното бюро на БСП ще пред­ложи на НС на БСП Георги Гер­гов да бъде изк­лючен от БСП. Това се случи след приемане на док­лада на работ­ната група, оглавена от Крис­тиан Вигенин, съз­дадена по повод противоус­тав­ното свик­ване на заседание на Облас­т­ния съвет в Плов­див, чийто пред­седател е Гер­гов, съобщи прес­цен­търа на БСП. Сред мотивите са грубо нарушаване на уставни норми, касаещи задъл­женията на пар­тий­ните членове. С поведението си Гер­гов уронва прес­тижа на пар­тията, не работи за осигуряване на общес­т­вена под­к­репа на политиката й и за утвър­ж­даване на доб­рото й име. Съз­дадената работна група проведе срещи с Бюрата на общин­с­ките и район­ните пар­тийни организации в Плов­див и областта, на които бе обсъдено със­тоянието на организациите, тен­ден­циите в със­тава им, резул­татите от проведените в пос­лед­ните години избори. Обсъдиха се и взаимодейс­т­вието на Облас­т­ния съвет с пар­тий­ните организации, както и отношението към нередовно проведеното заседание на Облас­т­ния съвет.

Работ­ната група се срещна с пред­седатели на пар­тийни организации и редови социалисти, които пред­с­тавиха своята гледна точка за дей­ността на пар­тий­ното ръковод­с­тво там и ролята и авторитета на БСП в съот­вет­ните общини. Бяха проведени и срещи с пред­с­тавители на свалените от регис­т­рация дис­кусионни клубове в Плов­див “Георги Кир­ков“ и “Лява автен­тич­ност“. Работ­ната група се запозна и с пос­тъпилите в Национал­ния съвет и ОПКК сиг­нали и писма в пос­лед­ните години. Пред­с­тои НС на БСП да се произ­несе по пред­ложението на Изпъл­нител­ното бюро на пар­тията, прието на 05.01. 2021 г.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...