Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Оповестяват протокола за гласуване при пандемия при насрочване на вота

Оповестяват протокола за гласуване при пандемия при насрочване на вота

Оповестяват протокола за гласуване при пандемия при насрочване на вота

Президентът Радев все още няма достатъчно информация, за да може да вземе информирано решение за кога да насрочи изборите

Президен­тът Румен Радев все още няма дос­татъчно инфор­мация, за да може да вземе инфор­мирано решение за кога да нас­рочи изборите, стана ясно от думите на дър­жав­ния глава в края на срещата му с минис­търа на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов, дър­жав­ния здравен инс­пек­тор и пред­седателя на вак­синацион­ния щаб, съобщи БНР. Радев заяви, че очаква общуването със здрав­ните власти, които раз­работ­ват мер­ките при които ще се проведат пар­ламен­тар­ните избори да продължи. Явно в момента вие сте в зат­руд­нена ситуация да дадете точни прог­нози, точни препоръки докол­кото раз­бирам, и да фор­мулирате точни мерки, така че раз­читам, че остава отворен процесът на нашето взаимодейс­т­вие, за да можем нак­рая да вземем съот­вет­ното инфор­мирано решение. Край­ната цел е да имаме, гаран­тирани изборни права, гаран­тирано и здраве и много е важно да има и съот­вет­ната избирателна актив­ност, уточни Радев. Минис­търът на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов каза, че за гласуването на пос­тавените под каран­тина бъл­гари въз­мож­нос­тите са няколко — съз­даване на сек­ционни избирателни комисии, в които да гласуват само каран­тинирани лица, сек­ционни избирателни комисии, в които да гласуват само лица, пос­тавени в изолация, и раз­бира се съз­даването на под­вижни сек­ционни избирателни комисии, които да вземат гласовете на хората по домовете. Всич­ките варианти се обмис­лят и тогава, когато е ясна датата на изборите, непос­ред­с­т­вено преди започ­ването на предиз­бор­ната кам­пания, този план ще бъде ясно пред­с­тавен, комен­тира Ангелов. Под­готвя се и протокол за гласуване в условията на пан­демия, стана ясно на кон­сул­тациите за необ­ходимите мерки за справед­лив и проз­рачен изборен процес, който да гаран­тира правото на глас и здравето на граж­даните. Първо дър­жав­ният глава се срещна с минис­търа на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов, глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев и проф. д-р Красимир Гигов, ръководител на Национал­ния вак­синационен щаб.

Президен­тът заяви, че пан­демията няма да отмине скоро и трябва да се научим да живеем с вируса, включително и да се организират и проведат избори, като в много страни вече са проведени такива, има и меж­дународен опит. В началото на срещата дър­жав­ният глава под­черта, че трябва да бъде дадена яснота на бъл­гар­с­ките граж­дани и на политичес­ките пар­тии как ще се проведат изборите у нас за Народно съб­рание в условията на коронавирус. Като президент за мен е изк­лючително важно да се гаран­тира както кон­с­титуцион­ното право на вот на бъл­гарите в пред­с­тоящите избори за Народно съб­рание, така и да се гаран­тира и тях­ното здраве, затова започ­вам серия кон­сул­тации и естес­т­вено пър­вата е с Вас, за да чуем какви са вашите прог­нози за раз­витието на пан­демията, в каква степен тя ще бъде пов­лияна от процеса на вак­синиране, какво движение очак­вате на броя на каран­тинирани хора, какви здравни мерки пред­виж­дате не само за избор­ния ден, а и за предиз­бор­ната кам­пания и как виж­дате да гласуват хората, които са под каран­тина и в изолация, обясни Радев. На част от пос­тавените въп­роси отговори минис­търът на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов, като под­черта, че от два месеца се раз­работва медицин­ски протокол за провеж­дане на изборите в условията на пан­демия — адап­тира се от меж­дународ­ния опит и ще бъде ясен в момента, в който президен­тът нас­рочи изборите. В мига, в който президен­тът обяви датата на изборите, ние ще го пред­с­тавим, защото в противен случай той ще прилича малко като, образно казано, преж­дев­ремен­ното раж­дане, ще има сериозни рис­кове за резул­тата. От срещата стана ясно, че няма да се допуска в деня на изборите и по време на предиз­бор­ната кам­пания струп­ване на хора в зак­рити помещения. Ще се пол­з­ват лични пред­пазни сред­с­тва, както и дезин­фек­танти, включително и за машините за гласуване. Това посочи дър­жав­ният здравен инс­пек­тор доцент Ангел Кун­чев. На нас­тоятел­ните питания и от вицеп­резидента Илияна Йотова защо този план все още не се оповес­тява, здрав­ният минис­тър отказа да даде повече детайли. А по отношение на това как ще се води предиз­борна кам­пания, ако все пак изборите бъдат нас­рочени за 28 март, как­вито са пред­варител­ните анонси, и кам­панията ще трябва да започна месец по-рано, здрав­ният минис­тър каза, че политичес­ките пар­тии трябва да мис­лят преди всичко за здравето на бъл­гар­с­ките граж­дани. Дър­жав­ният глава продължи кон­сул­тациите си с вирусолога проф. д-р Радка Аргирова, пред­седател на Бъл­гар­с­кото дружес­тво по медицин­ска вирусология, проф. д-р Анд­рей Чор­банов от Инс­титута по мик­робиология на БАН и с пул­молога д-р Алек­сан­дър Симид­чиев, начал­ник на отделение в Медицин­с­кия инс­титут на МВР.

Икономика

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...