Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Александър Симов за изключването на Георги Гергов: БСП се очиства!

Александър Симов за изключването на Георги Гергов: БСП се очиства!

Александър Симов за изключването на Георги Гергов: БСП се очиства!

Ние сме демократична партия, но системните погазвания на правилата няма да бъдат толерирани, заяви социалистът

Гер­гов взривява обс­танов­ката“, така депутатът от БСП Алек­сан­дър Симов комен­тира по bTV„откритата рана“ на пар­тията от много години насам. „Кол­кото и да си богат, кол­кото и да мис­лиш, че ти кон­т­ролираш всичко и си феодализирал една област, БСП върви по правила и никой не стои над тях”, обясни решението за изк­люч­ването от пар­тията на плов­див­с­кия биз­нес­мен Георги Гер­гов говорителят на пар­ламен­тар­ната група на левицата Симов. Като проб­лем за цялата пар­тия определи поведението на плов­див­чанина Симов и посочи, че Гер­гов сис­темно е показ­вал, че цен­нос­тно, идейно и политически по никакъв начин не принад­лежи на лявото прос­т­ран­с­тво. „Причината за изк­люч­ването на Георги Гер­гов не е само една. Работна група на БСП обс­ледва дейс­т­вията му и се установиха поредица от нарушения“, разясни говорителят на „БСП за Бъл­гария“. Алек­сан­дър Симов изтъкна, че най-фрапиращото прес­тъп­ване на нор­мите от Гер­гов е свиканото от него нелегитимно заседание на Облас­т­ния съвет в Плов­див в раз­гара на пан­демията. „Установиха се и под­писани “присъс­т­ващи”, били в същото време под каран­тина. Пред­с­тавителят на Национал­ния съвет на БСП е бил изгонен, за да не наб­людава какво се случва“, обяви в предаването „Лице в лице“ депутатът. Симов не спести критики спрямо заявеното отношение на Гер­гов към управ­ляващите в периода на пър­вото зат­варяне на дър­жавата през пролетта на миналата година: „Когато ГЕРБ не пред­п­риеха никакви социални и икономически мерки спрямо хората, Георги

Гер­гов заяви в интервю, че БСП на всяка цена трябва да под­к­репя правител­с­т­вото и го пох­вали.

Той критикува БСП, че била опозиция на дейс­т­вията на Борисов, вместо да припява на правител­с­т­вото. Тогава “Позитано 20” бе залят с протес­тни писма, в които се каз­ваше, че е време Гер­гов да определи към коя пaр­тия всъщ­ност принад­лежи“.

Припом­няйки фак­тите Симов уточни реал­ността, оприличавайки Гер­гов на „повяр­вал си, че е феодал, който коли и беси“: „Около Гер­гов има една групичка около 20-ина души и той може да говори само от тяхно име. Тази групичка ще обяс­нява колко нес­п­равед­ливо е това решение. Плов­див­с­ките социалисти под­к­репят решението на Изпъл­нител­ното бюро. Те не припоз­нават Гер­гов като свой лидер”. Социалис­тът с неп­рик­рито въз­мущение попита реторично в тв ефира: „А какво да говорим за биз­нес далаверите на Георги Гер­гов с управ­ляващите?“

Леген­дарна история“ нарече говорителят на пар­ламен­тар­ната левица сдел­ките на Гер­гов с влас­тимащите и припомни: „Гер­гов получи от управ­ляващите 43 милиона за въз­дух във Варна, за една дупка във Варна. Пряко съучас­тие на Георги Гер­гов с ГЕРБ. Подобно нещо отдавна съз­дава нап­режение в БСП – Плов­див“. Друг аспект на провала на Гер­гов през годините, който съв­сем не е на пос­ледно място, са резул­татите на БСП-Пловдив, според Алек­сан­дър Симов. Той ги квалифицира като „трагични“ и изложи рет­рос­пек­цията на този крах. „През 2015 г. Георги Гер­гов, останал без изход, се кан­дидатира за кмет на Плов­див и остана пети. Организацията там отчита като „успех“ факта, че от пето е минала на чет­върто място“. Симов бе категоричен: „Тези неща повече не могат да бъдат толерирани. От години насам много социалисти в Плов­див пос­тоянно се оплак­ват от проб­лема „Гер­гов“, който беше онази котва, която влачеше БСП към дъното. БСП е демок­ратична пар­тия, но сис­тем­ните погаз­вания на правилата не могат да бъдат толерирани”.

Присъс­т­вието на хора с подобен профил като на Гер­гов в БСП е недопус­тимо

, стана ясно по време на учас­тието на депутата по bTV. Той нед­вус­мис­лено заяви: „Фигура като Гер­гов не прив­лича сим­патизанти и периферия, но нещо повече — той раз­гонва истин­с­ките социалисти”.  Алек­сан­дър Симов допълни, че твър­дото ядро на БСП в Плов­див отдавна е в „раз­сипно“ със­тояние, тъй като хората отказ­ват да гласуват за Гер­гов. Социалистът-депутат отбеляза и че когато се бориш с паралел­ната дър­жава, не можеш да тър­пиш прояв­ленията на паралел­ната дър­жава в своята пар­тия. „Когато имаш желание да въведеш дър­жава на правилата и на прин­ципите, не можеш да тър­пиш без­п­рин­цип­ността в соб­с­т­вените си редици”.

Според Симов

Гер­гов би се чув­с­т­вал много по-добре в пар­тията, която му е на сърце – ГЕРБ

: „Дейс­т­вията му ясно го посоч­ват. Той бе радетел за коалиция на БСП с ГЕРБ, биз­нес връз­ките му с властта и под­к­репата му за Бойко Борисов са очевидни. За Гер­гов е по-добре да отиде там, където принад­лежи”. Говорителят на пар­ламен­тар­ната група на БСП под­черта, че решението на Изпъл­нител­ното бюро на БСП за изк­люч­ването на Гер­гов от пар­тията е процес на катар­зис сред бъл­гар­с­ките социалисти. „БСП се изчис­тва, БСП дефинира много по-ясно своя образ и започва да стъпва на прин­ципна основа”. Най-важната задача пред социалис­тите е да пос­тиг­нат добри резул­тати на изборите, за да изпъл­нят своята прог­рама и идеи, изведе приоритета пред Столет­ницата Алек­сан­дър Симов. Той обърна внимание и на това, че едва след пар­ламен­тар­ния вот пред­с­тоят раз­говори за коалиционно пар­т­ньор­с­тво, но те ще бъдат на база на идеи и прог­рами. На въп­рос за пред­почитаната дата от социалис­тите за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори, Симов припомни, че БСП ясно е заявила позицията си — президен­тът има законово право да наз­начи изборите, когато прецени за добре. Той акцен­тира, че БСП винаги готова за избори

Top of Form

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...