Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Под ръководството на Нинова БСП се върна на страната на хората

Социалист: Под ръководството на Нинова БСП се върна на страната на хората

Социалист: Под ръководството на Нинова БСП се върна на страната на хората

Партията няма да търпи корпоративните зависимости, които отвращават хората, категоричен е Александър Симов

“Туморът, отк­ритата рана Георги Гер­гов, зрее в БСП много отдавна. Крайно време беше този проб­лем да бъде решен. Това е изчис­т­ване на БСП от хората, които превър­наха Прехода в това порочно нещо. Един ден в учеб­ниците по история вместо да обяс­няваме на децата какво е преход ще бъде дос­татъчно да се сложи снимка на Георги Гер­гов”. Така комен­тира в ефира на Бъл­гария он еър изк­люч­ването на плов­див­с­кия биз­нес­мен от пар­тията народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов.

Симов под­черта, че всякакви мнения са допус­тими в редиците на левицата, но Гер­гов многок­ратно е нарушавал устава и това не може да бъде толерирано.

“Правилата са за всички. Когато БСП зас­тава пред бъл­гар­с­ките граж­дани и иска да въведе дър­жава на правилата и на прин­ципите, тя не може да търпи без­п­рин­цип­ността в своите редици”, категоричен бе Алек­сан­дър Симов.

Депутатът от левицата изтъкна, че в БСП изк­люч­ването не става по волята на един човек, кол­кото и групич­ката на Гер­гов да се опитва да го пред­с­тави така.

Социалис­тът припомни интервю на Гер­гов от пър­вия лок­даун през пролетта: “Георги Гер­гов тогава обяс­няваше как БСП е в губеща позиция, защото не под­к­репя Бойко Борисов. Тогава организации на БСП от цялата страна реагираха изк­лючително остро и призоваваха в свои дек­ларации Гер­гов да избере къде иска да бъде — в БСП или да отиде там, където го влече сър­цето — под мус­кула на Бойко Борисов”.

Симов също така припомни: “Когато Кор­нелия Нинова пое пар­тията, БСП  бе на дъното — раз­нищена и в будна кома. Тогава много анализатори пред­ричаха изчез­ване на БСП след 2 години. След като Нинова пое управ­лението на пар­тията, БСП вече е в раз­лична кон­диция. Цялата машина е срещу нас, но БСП продъл­жава да бъде един­с­т­вената алтер­натива на ГЕРБ“.

Социалистът-депутат посочи, че казусът “Гер­гов“ всъщ­ност работи в полза на левицата, защото показва, че БСП няма да търпи кор­поратив­ните зависимости, които отв­ращават хората: “На това БСП се слага край”.

БСП е един­с­т­вената пар­тия с ясна прог­рама — “Визия за Бъл­гария“. Под ръковод­с­т­вото на Нинова БСП е на страната на хората, а не на страната на слугите и лакеите на властта”, заяви Алек­сан­дър Симов.

Левицата категорично няма да се коалира с ГЕРБ

“Решението на Национал­ния съвет за изк­люч­ването на Георги Гер­гов е във връзка с кон­с­татираните нарушения от него и плов­див­с­ката организация. Това е част от позицията на БСП през пос­лед­ните години за раз­г­раничаване от този модел, който отб­лъсна бъл­гарите. БСП е пос­ледователна в пос­лед­ните четири години в бор­бата с този модел на зад­кулисие, на обвър­з­ване на биз­неса с пар­тийни интереси”, това комен­тира в ефира на БНР зам.-председателят на Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски.

Социалис­тът под­черта, че няма и най-малко съм­нение, че Уставът е нарушен. Той допълни, че Георги Гер­гов е член на Национал­ния съвет/НС/ до момента, в който вис­шия орган на пар­тията – Кон­г­ресът, го смени на делегирано съб­рание, защото той е делегиран пред­с­тавител в НС: “Няма как г-н Гер­гов да напусне НС преди Кон­г­ресът да го е одоб­рил. Кон­г­ресът беше на 26-ти сеп­тем­ври и досега не е имало друго негово заседание“.

Депутатът от левицата сложи край на спекулациите за евен­туален кон­ф­ликт между БСП и президента Радев. Той определи тези твър­дения като внушения. 

Свилен­ски обясни и че с кмета на Пер­ник не е имало противоречия, а Изпъл­нител­ното бюро на БСП се е раз­г­раничило от негови дейс­т­вия, които са в раз­рез на предиз­бор­ната му прог­рама където не е имало повишаване на данъците и зак­риване на кул­турни инс­титуции.

Относно агресив­ното поведение и изпол­з­вани обиди в пос­лед­ните медийни изяви на кмета на Пер­ник, Свилен­ски бе категоричен, че това не са думите на Владимиров. 

Някой говори чрез Станис­лав Владимиров в пос­ледно време. Следете изявите му, следете изявите му като народен пред­с­тавител, след това като кмет и преди да получи под­к­репа от управ­ляващите под как­вато и да е форма и ще раз­берете кой говори чрез Станис­лав през медиите“, посочи Свилен­ски и поясни: „Аз поз­навам Станис­лав Владимиров от години, членуваме в една пар­тия, работили сме заедно. Това не е същия човек. Кога той раз­бра, че “Нинова е такъв човек” — сега или само преди година, когато беше издиг­нат за кан­дидат за кмет. Тези думи са недопус­тими за един човек, кмет на облас­тен град, да говори по този начин срещу който и да е от неговата пар­тия”, изтъкна Георги Свилен­ски.

На въп­рос за целите на левицата депутатът под­черта, че те са ясни на всички бъл­гар­ски граж­дани — спечел­ване на изборите и отс­т­раняване на пороч­ното управ­ление на ГЕРБ от властта. 

Пред БНР народ­ният пред­с­тавител отрече клеветите по адрес на БСП в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво. “В пос­лед­ните сед­мици се налага една лъжа за въз­можна коалиция между ГЕРБ и БСП. Това е меко казано лъжа, целяща обез­личаване на опозициоността на БСП, обез­личаване на това, че БСП е алтер­нативата на ГЕРБ, точно когато БСП бележи ръст в своята под­к­репа”, категоричен бе той.

Свилен­ски припомни на слушателите, че БСП е един­с­т­вената пар­тия, която отказва да учас­тва през всички тези години в управ­ление с ГЕРБ и в под­к­репа на ГЕРБ. “Спом­няте си, че преди четири години бяхме канени да управ­ляваме с тях. Беше пред­ложено вицеп­ремиер­ско място и пред­седател на пар­ламента за Кор­нелия Нинова. БСП отказа всички тези пос­тове  в името на премах­ването на този порочен модел на управ­ление. И сега когато четири години си водил тази битка да предадеш своите избиратели и своите идеи и да нап­равиш коалиция с ГЕРБ е меко казано лъжа“.

Категорично по темата Свилен­ски под­черта още: „Това няма как да се случи и трябва всички бъл­гар­ски граж­дани да знаят, че такава коалиция е невъз­можна. Нашата цел е въз­с­тановяване на дър­жав­ността и политика в името на хората — това ГЕРБ не го правят и няма как да се коалираме с тях”.

Депутатът от БСП поясни, че левицата е под­гот­вена за изборите и работи в режим избори 28-ми март, като целта е пар­тията да ги спечели и да демон­тира пороч­ният модел на управ­ление.

Ако някой иска да обвърже потен­циална загуба на дадени избори с ръковод­с­т­вото на пар­тията, това няма как да се случи, защото двете неща не са свър­зани. Ман­датът на ръковод­с­т­вото е четири години, в противен случай в Устава щеше да бъде написано, че след всеки  избор трябва да има избор на ново ръковод­с­тво. Нека се със­редоточим в добро пред­с­тавяме на изборите и учас­тието и отговор­ността на всяка една пар­тийна организация в тях”, призова Георги Свилен­ски.

 

 

КАРЕ:

Bottom of Form

Лидер­ката на БСП призова разочарованите плов­див­ски социалисти да се вър­нат

Поз­д­равявам плов­див­с­ките социалисти с избирането на ново облас­тно ръковод­с­тво на БСП. Нека това е ново начало за организацията в една от най-важните области в страната.  Знам, че вие имате потен­циал организацията да бъде реал­ната политическа сила, която да промени града и областта с грижа за хората.  Обръщам се към онези, които в годините назад са били разочаровани, да се вър­нат. Заедно можем да променим модела на управ­ление както в Плов­див, така и в Бъл­гария“. Така пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова се обърна с поз­д­рав във Фейс­бук към социалис­тите от Плов­див област, където вчера социалисти от 17 общини от областта, шестте районни организации в града, членовете на Национал­ния съвет на пар­тията от региона и депутатите оттам изб­раха след онлайн заседание при тайно гласуване за пред­седател на Облас­т­ният съвет 52-годишния д-р Емил Караиванов.

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...