Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Даваме коренно различна перспектива за България

Корнелия Нинова: Даваме коренно различна перспектива за България

Нас­лед­с­т­вото на ГЕРБ ще е две Бъл­гарии — една вир­туална и една реална, категорична е лидер­ката на социалис­тите

Отк­риваме пос­лед­ната сесия на 44-то Народно съб­рание. Могат да се изб­роят много числа за приети закони, решения, ратификации. Сухата статис­тика е важна, но е по-важно какво стои зад нея. А най-важен е живият живот. За тези 4 години уважаеми управ­ляващи, вие продъл­жихте да раз­вивате две паралелни Бъл­гарии. Една телевизонна и една реална. От екраните чухме, че сме дър­жавата с най-нисък дефицит в Европа. Но реал­ната дър­жава оставяте с 40 млрд. дълг. Най-бедната в Европа и с най-големи неравен­с­тва.

Вашата е дър­жава с рекор­дни инвес­тиции в произ­вод­с­тво, в заводи, които се отк­риват всеки ден и работни места. Другата, реал­ната,

 завърши 2020 г. с 380 000 нови без­работни.

В тази на управ­ляващите, вие се справяте най-добре с кризата, а в истин­с­ката Бъл­гария беше в един период първа по смър­т­ност.

Могат да се изб­рояват още много такива примери, но има три кар­тини, три образа в пос­лед­ните месеци, които без думи обоб­щават всичко за управ­лението на ГЕРБ.

Пър­вата — онази с чек­ме­джето с парите и пис­толета. Втората — свлачището на пътя за Рил­с­кия манас­тир само ден след като премиерът се пох­вали и откри обекта.

И третата е днеш­ната - на потопена под вода половин Бъл­гария. Обоб­щено тези три кар­тини каз­ват без­хаберие за хората, неком­петен­т­ност, коруп­ция и без­наказаност. И това е задачата пред нас всички, които искаме промяната. Тя да бъде грижа за хората, професионализъм в управ­лението, справед­ливост и чес­т­ност.

Знаем, че за 4 години не приехте нито едно от нашите кон­к­ретни пред­ложения за сериозни промени в моделите на управ­ление на раз­лични сис­теми. Не вяр­вам, че ще го нап­равите и в оставащите месец-два. Просто нямате желание, а нямате и време. Времето ви изтече. Но тези наши пред­ложения ще станат факт. Знаем, че след изборите ще има промяна. 

Раз­бира се, дотогава ние няма да седим и да чакаме те да дойдат. Няма да отс­тъпим от всички наши политики, защитавани досега. Но за мал­кото оставащо време ще нап­равим две неща.

Първо, раз­бираме, че здравето на хората е най-важно в този момент.

Изхар­чиха се стотици милиони. Искаме инфор­мация за всеки похар­чен лев.

Нас­тояваме да стане пуб­лично извес­тно колко стотици милиони се изхар­чиха и до колко бъл­гар­ски граж­дани, домакин­с­тва и фирми стиг­наха. На колко хора помог­наха? Искаме отчет на правител­с­т­вото в какво със­тояние остава Бъл­гария. Но не онзи телевизионен отчет, а истин­с­кият. Защото ние ще го нап­равим и ще ви тър­сим отговор­ност за този период.

Второ. Пропиляхте пос­лед­ните 11 години за Бъл­гария, не можем да ви поз­волим да пропилеете и след­ващите 11.

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани, знаем, че сте зат­рупани от тревоги за навод­нените ви домове, за неп­латени сметки, за болни близки. И сигурно една тема, която днес ще пос­тавим, ще ви звучи нераз­бираемо, абс­т­рак­тно и далечно, но тя е ключова за всеки от нас — за всеки дом и семейство. От детето до най-възрастния пен­сионер. В след­ващите месеци се залага бъдещето ни за десетки години нап­ред. Пред­с­тои приемане на Национален план за въз­с­тановяване и устойчивост. В плана на управ­ляващите е пред­ложено повече от същото, което имахме през пос­лед­ните 11 години. Нашият алтер­нативен план дава коренно раз­лична пер­с­пек­тива за

Бъл­гария — модерна, индус­т­риална, с високи тех­нологии. Здрава, социална и образована нация.

Нашите приоритети в този кон­текст са:

Здравеопаз­ване. По линия на европейското финан­сиране и високата цел за дигитализация — изг­раж­дане на елек­т­ронна здравна карта за всеки бъл­гар­ски граж­данин с неговото здравно досие. Но смисълът на европейското финан­сиране и европейското ни бъдеще е то да бъде съчетано с национална политика. Ето защо към този приоритет за здравна карта добяваме - бол­ниците няма да са тър­гов­ски дружес­тва, здравеопаз­ването ще се регионализира и във всеки регион ще има спешна помощ, добол­нична и бол­нична помощ. ДДС за лекар­с­т­вата ще бъде 9%. И ще има наредба за базова зап­лата за всички медицин­ски кадри.

Образование. По линия на дигитализацията изг­раж­дане на единна инфор­мационна образователна сис­тема, в която да има инфор­мация какво е учил, кой го е изпит­вал, как го е оценил. Но заедно с това един учеб­ник за един клас в цялата страна. Прег­лед на съдър­жанието на учеб­ниците.

Много е важна фор­мата за дигитализация и модер­низация, как се учи, но още по-важно е какво учат нашите деца.

Трето.

Борба с бед­ността, неравен­с­т­вата и демог­раф­ска политика.

Изг­раж­дане на единен елек­т­ронен данъчен регис­тър. Семейно подоходно облагане за 800 000 млади семейс­тва с деца, отмяна на плос­кия данък и въвеж­дане на прог­ресивен. Преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Социални мерки, свър­зани с бор­бата с бед­ността и неравен­с­т­вата.

Чет­върто. Екология и земеделие. Изг­раж­дане на елек­т­ронен позем­лен регис­тър с белите петна, със соб­с­т­веността, със суб­сидии. Но заедно с това и национал­ната политика за прераз­п­ределяне на суб­сидиите към бъл­гар­ски плодове, зелен­чуци, месо и мляко и инвес­тиции за чиста храна, вода, въз­дух и земя.

Всички тези промени ще доведат до модерни и съв­ременни условия за икономиката и произ­вод­с­т­вото. Икономиката и произ­вод­с­т­вото в основата на всеки прос­перитет. Можем да изг­радим модерна Бъл­гария. И смятам, че изборите ще сложат началото на това. Не просто една пар­тия да смени друга. Ново начало за промяна на модела. Ние ще работим за чес­тни и проз­рачни избори.

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани, от всички нас зависи промяната. Тя е въз­можна. Поискайте я и бъдете активни учас­т­ници в нейното изпъл­нение. Знам, че ще се справим. Нека 2021 г. да е здрава, по-спокойна и по-добра за всеки бъл­гар­ски дом и за Бъл­гария.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...