Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Ред, правила, контрол, дисциплина – за всички еднакви в държавата

БСП: Ред, правила, контрол, дисциплина – за всички еднакви в държавата

БСП: Ред, правила, контрол, дисциплина – за всички еднакви в държавата

Няма конфликт между БСП и президента Радев, категорична е лидерката на левицата Корнелия Нинова пред БНТ

Причината за кар­тините на навод­нения, които виж­даме, не е само в дъжда. Това, което виж­даме, е много силен спомен, дежа вю. През 2014 година преживях със съг­раж­даните си навод­нението в Мизия, когато 3-метрова вълна помете града ни. Тази кар­тина, която днес виж­даме, e събирателен образ. Провалът в управ­лението на водите е събирателен образ на управ­лението на ГЕРБ изобщо. Тук има няколко неща – неком­петен­т­ност, без­хаберие, коруп­ция, без­наказаност”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова по БНТ по повод обс­танов­ката с навод­ненията в страната.

 Нинова раз­к­ритикува дейс­т­вията на ГЕРБ и лип­сата на управ­ление на водите през пос­лед­ните години: „Нарязаха „Напоителни сис­теми” и ги продадоха за скрап. Съз­дадоха дър­жавно ВиК дружес­тво с 1 милиард лева капитал. Да сте чули това дружес­тво да фун­к­ционира? Съз­дадоха единно управ­ление на язовирите в Минис­тер­с­т­вото на икономиката. Отпус­наха 500 милиона лева за ремонт. В края на октом­ври Минис­тер­с­т­вото на икономиката и Дър­жавна аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор отчетоха, че за 2 години не е ремон­тиран нито един от 418 опасни язовири. Повишиха няколко пъти цената водата и тех­ният минис­тър посочи, че това не е довело и до 1 метър нова инф­рас­т­рук­тура. 80 процента от национал­ното богат­с­тво вода на Бъл­гария в някои области изтича  в земята“.

По повод обещанията за обез­щетение на хората, пос­т­радали от навод­ненията, Нинова обяви: „Хората в Мизия не са обез­щетени и до ден днешен. В Бисер, в Аспарухово получиха по една минимална социална помощ и бяха оставени на произ­вола на съд­бата, сами да въз­с­тановяват къщите и домакин­с­т­вата си. И до ден-днешен могат да се видят пос­лед­с­т­вията. Това са голи обещания, тряб­ват решителни дейс­т­вия“.

Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти е категорична: „Те се провалиха в управ­лението на водите – не можем да бъдем или в суша, или в навод­нение”.  По думите й необ­ходими са няколко стъпки: първо, дър­жавата със соб­с­т­вени пари да въз­с­танови „Напоителни сис­теми” и да ги „върже“ към язовирите; второ – дър­жавата отпуска на общините, в тех­ните бюджети, сред­с­тва за почис­т­ване коритата на реките и на отвод­нител­ните шахти. Всяка година в пар­ламента се борим да има такива пари за общините – и сега са оставени на произ­вола“.

Нинова посочи, че е нужно спешно изг­раж­дане на ВиК инф­рас­т­рук­турата по градовете. Има тръби и водоп­роводни сис­теми на по 3040 години, изг­нили. „Пълно без­хаберие. Г-н Борисов да не прех­върля отговор­ността винаги на другите, защото той е в управ­лението 11 години, за 11 години това можеше да се нап­рави”, каза още Нинова.

Освен управ­лен­ски, гледам и емоционално на този въп­рос – знам какво е да те връх­лети 3 метра вълна. Знам какво е да тър­сим с мом­четата от пожарна безопас­ност в тъм­нината по писъците къде са хората. Знам какво е това. Това са бъл­гари. Независимо от коя пар­тия е кметът. Въп­росът е за дър­жав­ното управ­ление”,  смята лидерът на БСП

След всички тези навод­нения и хиляди пос­т­радали хора – има ли един наказан, един осъден?”, попита Нинова.  

Тя обърна внимание, че от левицата биха нап­равили пълна ревизия на кон­цесиите на язовирите: „Има много кон­цесии, раз­дадени на час­тни субекти, които не под­дър­жат язовира, за да могат да си отг­леж­дат рибата и да печелят от това. Нужни са ред, правила, кон­т­рол и справед­ливост за тези, които нарушават правилата”.

На въп­рос защо Нинова е дър­жала изрично да каже, че няма кон­ф­ликт между нея и президента Радев, тя отговори: „Тази тема изкус­т­вено се преувеличаваше и манипулираше общес­т­веното мнение за война между БСП и президента, за да се отк­лони вниманието от важ­ните за Бъл­гария въп­роси. Смятам, че тряб­ваше да кажем истината, да я зат­ворим темата и да се със­редоточим върху решаването на проб­леми, които въл­нуват хората”.

Нинова уточни, че в лично качес­тво

с Румен Радев е в същите отношения на взаимно уважение и зачитане на другото мнение.

Относно пред­с­тоящата кам­пания за пар­ламен­тар­ните избори, Нинова посочи, че това ще бъде трудна и раз­лична кам­пания за БСП, защото левицата е пар­тия, която прави кам­пания чрез срещи очи в очи, обсъж­дане на плат­форма. „Прис­пособяваме се към модер­ните форми на общуване. Провеж­даме си кон­ферен­циите онлайн, провеж­даме по елек­т­ронен път своите пред­ложения по плат­фор­мата. Ще дейс­т­ваме така – как­вито са условията за всички, такива и за нас”, посочи пред­седателят на БСП.

Относно пред­ложението за гласуване по пощата, Нинова заяви, че и днес левицата е изразила мнението си, че е въз­можно, но един­с­т­вено при приемане на пред­ложението за активна регис­т­рация: „Иначе ще го напишем като текст в Избор­ния кодекс и ще остане неп­риложимо. Няма смисъл да ги излъжем хората, че може да се гласува по пощата и да не може да се приложи”. 

По повод пред­ложението за излъч­ване на живо на броенето на бюлетините, Нинова каза, че от БСП са категорично „за”, но е нужна промяна в Избор­ния кодекс. 

Ако искаме да гаран­тираме правото на всеки да гласува, ще се наложат промени. Но онези промени, които гаран­тират точно това – висока актив­ност и въз­мож­ност всеки да гласува. Чес­тни избори, които да доведат до промяна на модела на управ­ление на Бъл­гария”, нед­вус­мис­лено изтъкна Нинова. Тя допълни, че е нужно да бъде въз­с­тановено доверието към политиците, като те трябва да покажат, че политиката има смисъл.

Един­с­т­веният начин да се обез­силят манипулациите, купеният и кон­т­ролиран вот, е масово гласуване.

Уважаеми съг­раж­дани, излезте и гласувайте 

- за когото харес­вате, но гласувайте. Съд­бата ви е във вашите ръце, в ръцете на всеки”, призова пред­седателят на БСП и обърна внимание, че от пар­тията са готови са избори по всяко време.

Да има ред, кон­т­рол, правила, дис­цип­лина – за всички еднакви, и в пар­тия, и дър­жава е необ­ходимо“, е безус­лов­ната позиция на Нинова.

По отношение изк­люч­ването на г-н Гер­гов се произ­несоха стотици социалисти – от колек­тивни и кон­т­ролни органи”. По думите й тези дейс­т­вия са и заявка за това как БСП би управ­лявала Бъл­гария – чрез ред, правила, инс­титуции, кон­т­рол и отговор­ност за всеки.

Когато четири години заявяваш, че ще скъсаш с модела на кор­поративни зависимости, трябва да имаш силата да го нап­равиш със себе си, за да докажеш, че си дос­товерен. Не може да кажеш, че дър­жав­ните пос­тове, дър­жавата няма да се изпол­зва за лични интереси, когато управ­лява БСП, преди да кажеш, че пар­тията и пар­тий­ните пос­тове няма да се упот­ребяват за кор­поративни и лични интереси на когото и да е било. В БСП върви процес от 4 години — отказ­ваме зад­кулисие, договорки зад гърба на хората, които са ни изб­рали. Както го правим в пар­тията, ще го нап­равим и в дър­жавата”, акцен­тира Нинова.

Нинова опроверга манипулациите за коалиция с ГЕРБ, като припомни: „Ние отказахме учас­тие във властта. Четири години се борим с този модел. Отс­тоявали сме прин­ципна позиция, въп­реки натиск. Голяма коалиция между БСП и ГЕРБ е невъз­можна по морални, политически и идеологически причини”.

 

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...