Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП кани партии и НПО да гарантират заедно честния вот

БСП кани партии и НПО да гарантират заедно честния вот

БСП кани партии и НПО да гарантират заедно честния вот

Промяната е възможна, но трябва да бъде гарантирана, категорична е Корнелия Нинова

“Промяната на тези избори е въз­можна, но трябва да бъде гаран­тирана. Ние, като най-голямата опозиционна пар­тия, каним всички, които искат смяна на модела на управ­ление на раз­говори — за да се организираме за провеж­дане на чес­тен вот, да успокоим бъл­гар­с­ките граж­дани, че гласът им няма да бъде отк­рад­нат, че има смисъл да гласуват и че ще имат гаранти за това“, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията.

Нинова пред­с­тави Дек­ларация за свободни и чес­тни избори, приета от Изпъл­нител­ното бюро и около която левицата ще търси обединение. “Не можем да останем обаче само с тези думи и дек­ларации и затова прис­тъп­ваме към кон­к­ретни дейс­т­вия за чес­тни избори“, посочи Нинова.

Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти обяви, че от БСП прис­тъп­ват и към кон­к­ретни дейс­т­вия за провеж­дането на чес­тни избори като този чет­вър­тък и в петък  пос­ледователно ще се проведат раз­говори с по десет извън­пар­ламен­тарни пар­тии и неп­равител­с­т­вени организации за обсъж­дане на общи дейс­т­вия при провеж­дането на изборите.

“Пред­лагаме общи дейс­т­вия за пок­риване на всички сек­ции с членове, наб­людатели и зас­тъп­ници, мак­симална проз­рач­ност на вота и кам­пания за разяс­няване, че всеки глас ще бъде зачетен. Пред­лагаме да обединим усилията си  за паралелно преб­рояване, което ние като пар­тия ще нап­равим. Важно е сега да се обединим — всеки с въз­мож­нос­тите, които има. Ние, като пар­ламен­тарна и най-голяма опозиционна пар­тия, и останалите пар­тии и организации — със свои пред­с­тавители като зас­тъп­ници и наб­людатели. Целта е да успокоим хората — да им дадем увереност, че гласът им е важен и че можем заедно с това обединение да гаран­тираме проз­рач­ността на изборите“, заяви на прес­кон­ферен­цията Кор­нелия Нинова.

Пъл­ният текст на дек­ларацията:

ДЕК­ЛАРАЦИЯ

за свободни и чес­тни избори

            В годините многок­ратно сме ставали свидетели на под­мяна на вота на бъл­гар­с­ките граж­дани, платен и кор­поративен вот, под­п­равяне на протоколи, натиск и всяване на страх от страна на ГЕРБ върху избирателите. Наша отговор­ност е да гаран­тираме провеж­дането на проз­рачни и чес­тни избори, които отразяват реал­ната воля на бъл­гар­с­кия народ.

            Ние призоваваме отговор­ните политически пар­тии и неп­равител­с­т­вени организации да обединим сили и да проведем свободни избори, водени от Основ­ните начала на бъл­гар­с­ката Кон­с­титуция и избор­ното законодател­с­тво, като имаме пред­вид, че:

• Репуб­лика Бъл­гария е правова дър­жава;

• Репуб­лика Бъл­гария гаран­тира живота, дос­тойн­с­т­вото и правата на лич­ността и съз­дава условия за свободно раз­витие на човека и на граж­дан­с­кото общес­тво;

• Всички бъл­гар­ски граж­дани се раж­дат свободни и равни по дос­тойн­с­тво и права;

• Изборите, национал­ните и мес­т­ните референ­думи се произ­веж­дат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване;

• Всеки има право да търси, получава и раз­п­рос­т­ранява инфор­мация;

• Всеки учас­т­ник в изборите е длъжен да пази честта, дос­тойн­с­т­вото и доб­рото име на останалите учас­т­ници.

 

Ето защо ние се обединяваме

• да работим за осигуряване и гаран­тиране въз­мож­носта на всеки бъл­гар­ски граж­данин да упражни кон­с­титуцион­ните си права;

• да сиг­нализираме на законооп­ределените органи за установени неред­ности и нарушения на избор­ното законодател­с­тво;

• да сме без­ком­п­ромисни към всички форми на оказ­ване на натиск върху свобод­ната воля на граж­даните;

• да съб­людаваме за спаз­ването на правилата по време на предиз­бор­ната кам­панията и провеж­дането на избор­ния процес в съот­вет­с­т­вие с бъл­гар­с­кото законодател­с­тво до неговото прик­люч­ване с обявяване на резул­татите от Цен­т­рал­ната избирателна комисия;

• да обменяме инфор­мация, получена от нашите пред­с­тавители (пъл­номощ­ници), зас­тъп­ници на лис­тите, включително инфор­мацията получена от наб­людатели на неп­равител­с­т­вените организации, зас­тъп­ници и пред­с­тавители на други политически пар­тии, коалиции и инициативни комитети, учас­т­ващи в изборите.

• да осигурим в сек­цион­ните избирателни комисии сът­руд­ничес­тво на пред­с­тавителите на „БСП за Бъл­гария” със зас­тъп­ниците и наб­людателите на извън­пар­ламен­тар­ните пар­тии и организации под­к­репящи тази Дек­ларация.

• Да изг­радим тясна форма на сът­руд­ничес­тво в процеса на паралел­ното преб­рояване на резул­татите от изборите.

Top of Form

Bottom of Form

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие