Корнелия Нинова обяви национална кампания за прием на социалисти

Много се рад­вам, че има тол­кова нови желаещи, които да се присъединят към общите ни усилия за промяна на пороч­ния модел на управ­ление в Бъл­гария. Очевидно в наше лице те виж­дат въз­мож­ност това да се случи реално. Както казах и преди сед­мица – всеки, който иска промяна и е готов да работи с грижа за хората е добре дошъл“, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова днес по време на връч­ването на елек­т­ронни член­ски карти в пар­тията на нови членове и на такива, които се връщат отново в редиците на социалис­тите.

Нинова обяви старта на инициатива за включ­ване в БСП в цялата страна: „За да отговорим на многото от желаещи стар­тираме „Национална кам­пания за прием на нови членове“.

Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти посочи, че тя започва днес от Плов­див с приемането не само на нови членове, но и на такива, които въз­с­тановяват своето член­с­тво.

Благодаря на тези, които се зав­ръщат при нас и на новите членове. Заедно ще нап­равим промяната в Бъл­гария въз­можна“, обърна се към присъс­т­ващите Кор­нелия Нинова.

Сред станалите членове на пар­тията са Кирил Кирилов, студент по ден­тална медицина и дъл­гогодишен пред­седател на Меж­дународен младежки воден пар­ламент и носител на златен медал на Младежки олим­пийски игри в Буенос Айрес, акт­рисата Свет­лана Шекерова, хирур­гът д-р Росен Цолов, имунологът проф. Кръс­тена Николова, педагогът Екатерина Делинова — бивш дирек­тор на училище, Илия Въл­чанов –  военен и нас­тоящ соб­с­т­веник на охранителна фирма, Тодор Пет­ков -  облас­тен управител на Плов­див — 20052009 г., Милена Колева — соб­с­т­веник и треньор на йога студио, както и ней­ната майка, двама младежи, завър­шили в чуж­бина и раз­виващи биз­нес в Бъл­гария.