Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Гешев подписа споразумение за сътрудничество с ОЛАФ

Гешев подписа споразумение за сътрудничество с ОЛАФ

Гешев подписа споразумение за сътрудничество с ОЛАФ

Глав­ният прокурор на Репуб­лика Бъл­гария Иван Гешев и генерал­ният дирек­тор на Европейс­ката служба за борба с измамите (OLAF) Виле Итала под­писаха споразумение за админис­т­ративно сът­руд­ничес­тво между двете инс­титуции. Споразумението ще доп­ринесе за повишаване защитата на финан­совите интереси на Европейс­кия съюз, за засил­ване на сът­руд­ничес­т­вото в бор­бата срещу измамите, коруп­цията и всяка друга незаконна дей­ност, както и за защита на репутацията на европейс­ките инс­титуции чрез раз­с­лед­ване на сериозни нарушения в тях, уточ­нява Епицентър.бг. Докумен­тът пред­вижда обмен на инфор­мация при спаз­ване на правилата за поверител­ност и защита на лич­ните данни, оперативно съдейс­т­вие и обучение, съоб­щават от прокуратурата. До момента заедно сме работили изк­лючително успешно и това ново споразумение е ясен показател за желанието на двете струк­тури съв­мес­тно да нап­равят повече в бъдеще. Изкореняването на измамите и коруп­цията е от изк­лючително значение, особено, когато това би защитило репутацията на Европейс­кия съюз и неговите инс­титуции, и същев­ременно би гаран­тирало, че бюджета на ЕС се усвоява правилно, там, където трябва с цел подоб­ряване на благосъс­тоянието на европейс­ките граж­дани. Ние споделяме тази цел, както с прокурорите от Бъл­гария, така и с всички останали в ЕС. Уверен съм, че това ново споразумение ще доведе до още много успешни раз­с­лед­вания в бъдеще, заяви Виле Итала. Глав­ният прокурор Иван Гешев под­черта, че под­писаното с ОЛАФ споразумение за сът­руд­ничес­тво е още една стъпка, показ­ваща решител­ността, както на Прокуратурата, така и на европейс­ките инс­титуции, за неп­римиримост към коруп­цията и измамите с европейски сред­с­тва. Сключеното между ПРБ и OLAF споразумение не обх­ваща прав­ната взаимопомощ или други форми на съдебно сът­руд­ничес­тво по наказателни дела и не засяга бъдещото сът­руд­ничес­тво на пар­т­ньорите с Европейс­ката прокуратура.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие