Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Моделът е изчерпан, първи го казахме, говорим го четири години!

БСП: Моделът е изчерпан, първи го казахме, говорим го четири години!

БСП: Моделът е изчерпан, първи го казахме, говорим го четири години!

Инициираме разговори, за да гарантираме честността на изборите, заяви Ирена Анастасова от левицата

От БСП считаме, че сегаш­ният модел на управ­ление е изчер­пан и вреден. Това не го говорим от днес, а от четири години. Нито президен­тът, нито ние каз­ваме нещо ново в това отношение.  Изпъл­нител­ното бюро на БСП взе решение да раз­говаряме с наши пар­т­ньори, за да осигурим по-голяма проз­рач­ност и да нап­равим така, че изборите да бъдат свободни и чес­тни. Приехме Дек­ларация за свободни и чес­тни избори. Поканили сме на раз­говори в чет­вър­тък и петък 18 пар­тии и 10 НПО-та“, заяви зам.-председателят на БСП Ирена Анас­тасова пред NovaNews.

Атанасова е категорична, че това е важно за бъл­гар­с­ките граж­дани, за да бъде повишено и доверието към избирател­ния процес. Депутатът от левицата уточни, че пър­вият кръг от срещи ще бъде с организации, с които БСП отдавна има установено сът­руд­ничес­тво, а на след­ващ етап от левицата ще поканят и г-жа Мая Манолова, и г-н Слави Трифонов и останалите фор­мации, включили се в протес­тите срещу властта. Анас­тасова обърна внимание, че тези раз­говори не са инициирани, за да договарят коалиции, а акцен­тът ще бъде пос­тавен върху избирател­ната актив­ност изборите, защото от нея произ­тича тях­ната легитим­ност.

Относно поста във Фейс­бук на Слави Трифонов, в който той комен­тира, че пар­тията му и БСП „стоят от двата бряга на реката“, Анас­тасова комен­тира: „БСП никога не е избирала да бъде от другата страна. В пос­лед­ните няколко години БСП пос­ледователно е отс­тоявала политики срещу това управ­ление. С думи и дейс­т­вия сме демон­с­т­рирали абсолютна неп­римиримост. Ние имаме решение на пар­тията, с което каз­ваме, че в коалиция и договорки с ГЕРБ няма да учас­т­ваме. Всички трябва да се обединим, за да променим модела на управ­ление.“

Народ­ният пред­с­тавител припомни, че БСП е най-голямата опозиционна пар­тия и че като такава през пос­лед­ните години е отс­тоявала въвеж­дането на машинен вот, активна регис­т­рация, пуб­личен регис­тър на избирателите в Бъл­гария.

Че сме пос­ледователни срещу този модел на управ­ление, никой не може да отрече“, категорична е Ирена Анас­тасова. 

По повод дебата за промени в избор­ните правила тя съобщи, че от левицата ще внесат пред­ложенията си за ревизия на Избирател­ния кодекс, тъй като от БСП са против прак­тиката на управ­ляващите да правят произ­волни поп­равки в преходни и зак­лючителни раз­поредби на раз­лични закони. От БСП ще нас­тояват и за видеонаб­людение на процеса на преб­рояване на гласовете и на офор­мяне и изгот­вяне на протоколите, както и промяна за активна регис­т­рация преди изборите.

БСП не е разединена. Много години съм член на пар­тията, сега обикалям струк­турите по-често и виж­дам, че член­с­ката маса е по-въодушевена. Проб­лемите се решават. Пар­тията има Устав и прог­рама. Всеки, който се раз­минава с тях, е свободен да напусне пар­тията“, комен­тира Анас­тасова по повод твър­дения за раз­кол в левицата.

Във връзка с национална кам­пания за прием на нови социалисти, тя изтъкна: „В пос­лед­ните сед­мици от всички общин­ски организации ни се обаж­дат, за да кажат че има много заявки за нови членове на пар­тията, както и такива, които искат да под­новят член­с­т­вото си – нап­ример на социалис­тите в Плов­див“.

По темата за ковид кризата и образованието, зам.-председателят на левицата комен­тира, че оценява усилията на минис­тър Въл­чев да не се зат­варят бъл­гар­с­ките училища. „Не е добре това за бъл­гар­с­ките деца и образованието. Една година децата са извън училище, което не може да бъде навак­сано“, смята зам.-председателят на БСП, която е и бивш дирек­тор на столично училище. Тя смята, че Минис­тер­с­т­вото на образованието трябва да нап­рави пълен анализ на пос­лед­с­т­вията от тази година на дис­тан­ционно обучение – как се е отразило върху усвояването на знанията от децата.

Top of Form

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие