Георги Свиленски: Защо ГЕРБ крият Борисов и използват „Обединени патриоти“ да им внася поправка на поправката?

Георги Свиленски: Защо ГЕРБ крият Борисов и използват „Обединени патриоти“ да им внася поправка на поправката?

Управляващите създават хаос във всички сфери, категоричен е социалистът

Вие неп­рекъс­нато съз­давате проб­леми във всички сфери. С това ви пред­ложение може да нав­редите на други биз­неси и бран­шове. Колко закона променихте по 66 пъти, защото преди това сте съз­дали хаос, но и след това опитите ви са неус­пешни“, критикува управ­ляващите  зам.-председателят на Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски по време на дебатите в пар­ламента за Закона за регулиране на дей­нос­тите, свър­зани с нефт.

Свилен­ски под­черта, че между съз­даването и решаването на проб­леми стоят съдби на биз­нес и хора. Той зададе въп­рос към министър-председателя Борисов:  „Нямаше трак­тор и багер, на който Борисов да не се качи. Той не раз­бра ли, че няма къде да зареж­дат? Или ходи само да се снима с тях?“. 

Социалистът-депутат продължи да пита: „Защо премиерът изпол­зва „Обединени пат­риоти“ да внасят закони и ви е страх да го покажете? От сряда до събота се снима с багерис­тите, но го няма да каже, че имат проб­леми. Нали все ги пита: “Как е, работите ли?“ Хайде да си кажем истината в очите!“.

На комен­тар от зам.-председателя на Народ­ното съб­рание Емил Хрис­тов, че премиерът Борисов няма място в пар­ламента, Георги Свилен­ски реп­ликира: „ Ясно е, че Борисов няма място в пар­ламента. Той няма място и в Минис­тер­ски съвет и това бъл­гар­с­ките граж­дани го раз­б­раха.“