Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Таско Ерменков: Правителството дължи отговори за решението реакторът от АЕЦ „Белене” да бъде изграден в АЕЦ „Козлодуй”

Таско Ерменков: Правителството дължи отговори за решението реакторът от АЕЦ „Белене” да бъде изграден в АЕЦ „Козлодуй”

Таско Ерменков: Правителството дължи отговори за решението реакторът от АЕЦ „Белене” да бъде изграден в АЕЦ „Козлодуй”

Решението на правител­с­т­вото с един от реак­торите за АЕЦ “Белене“ да бъде изг­радена нова мощ­ност в АЕЦ “Коз­лодуй“ поражда много въп­роси. За пореден път бъл­гар­с­кото правител­с­тво взема решения без да си нап­рави труда да инфор­мира общес­т­веността какво стои зад тях. Кой е нап­равил тази оценка? Какви са преимущес­т­вата на това решение? Какво ще се прави с втория блок на АЕЦ “Белене“? Докато това не стане ясно, няма как да комен­тираме дали е полезно или дали е вредно.“ Това каза в предаването “Още от деня“ по БНТ народ­ният пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“ Таско Ермен­ков. 

Според екс­перта по енер­гетика 2025 г. е неп­рием­лив срок за зат­варянето на бъл­гар­с­ките въг­лищни цен­т­рали. “Няма специалист, който е заг­рижен за сигур­ността на елек­т­роенер­гий­ните дос­тавки, който да каже, че ако зат­ворим цен­т­ралите през 2025 г. в Бъл­гария всичко ще е наред с елек­т­роенер­гията. Затова от БСП инициирахме в пар­ламента единодушно да се приеме решение — правител­с­т­вото да води такива преговори с ЕС по отношение за Зелената сделка, така че първо да се пос­тигне мак­симално опол­зот­воряване на мощ­нос­тите на въг­лищ­ните цен­т­рали и второ — така да бъдат проведени раз­говорите, че в резул­тат на Зелената сделка да няма социално-икономически трусове в дър­жавата“, посочи Ермен­ков.

Социалис­тът комен­тира и взетото от пар­ламента решение от 1 юли небитовите пот­ребители на елек­т­роенер­гия да излязат на либерализирания пазар, като под­черта, че икономиката ни още не е готова това да се случи и за домакин­с­т­вата. “Няма как и домакин­с­т­вата да излязат на либерализирания пазар при положение, че все още не знаем колко са енер­гийно зависимите. Тук влизат хората, които имат животопод­дър­жаща апаратура и не могат да живеят без елек­т­роенер­гия. Не е сега времето на тази революция на енер­гий­ния пазар. Важно е този преход да се случи така, че да се отчетат социално-икономическите пос­ледици за обик­новения човек“, отбеляза депутатът от левицата.

Таско Ермен­ков отрече тезата, че домакин­с­т­вата ще плащат по-ниска цената на ток ако излязат на либерализирания пазар, защото не е ясно по какъв начин ще се фор­мира тази цена. Той посочи за пример цената на природ­ния газ и как заради флук­туиращата му цена на меж­дународ­ния пазар, сега плащаме по-висока цена от тази, която се е обещавала само преди година.

“Като един­с­т­вената пар­ламен­тарно пред­с­тавена опозиционна пар­тия протягаме ръка за провеж­дането на чес­тни избори. Ние не правим предиз­борни коалиции за управ­лението на дър­жавата, а се опит­ваме да изг­радим един общес­т­вен фронт за провеж­дане на чес­тни и свободни избори. Който иска да се проведат чес­тни избори, да зас­тане от нашата страна на фронта, а който не иска сигурно ще зас­тане от другата“, заяви Таско Ермен­ков.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие