Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МОСВ е премахнало забрана за застрояване на Камчийски пясъци чрез скандална подмяна

МОСВ е премахнало забрана за застрояване на Камчийски пясъци чрез скандална подмяна

МОСВ е премахнало забрана за застрояване на Камчийски пясъци чрез скандална подмяна

В Дър­жавен вес­т­ник е обнарод­вана заповедта за обявяване на защитена зона “Кам­чия”, в която няма изрична заб­рана за зас­т­рояване на имотите от най-големия ком­п­лекс дюни — Кам­чийски пясъци, би тревога Актуално.ком. Голяма част от тях са заменени по времето на правител­с­т­вото на Сер­гей Станишев в рам­ките на скан­дал­ните заменки. Начинът, по който тази заб­рана е отпад­нала, е изк­лючително скан­дален. Това става чрез незаконна и тайна под­мяна на файл, пред­с­тавен на общес­т­вено обсъж­дане, раз­к­риха от неп­равител­с­т­вената организация “Зелени закони“. От организацията дават и хронологията на под­мяната — На 25 сеп­тем­ври 2020 г. Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите пуб­ликува на интер­нет страницата си за обсъж­дане проект за тази заповед, заедно със заповедите на общо 50 защитени зони. Фай­лът на този проект е съз­даден през декем­ври 2014 г. и съдържа заб­рана за строител­с­тво, а също и за разораване, прев­ръщане в трайни насаж­дения, извеж­дане на сечи в кон­к­ретни имоти с посочен номер от кадас­търа. Тези имоти са всъщ­ност дюни, които в противоречие с Кон­с­титуцията са обявени първо за земедел­ска земя, а после са урбанизирани и прех­вър­лени на час­тни лица. МОСВ пуб­ликува проек­тозаповедта и дава срок от един месец за общес­т­вено обсъж­дане. Докато трае обсъж­дането обаче фай­лът, качен на сайта на минис­тер­с­т­вото, е под­менен с друг, съз­даден на дата 24.09.2020 г. В този нов вариант на проекта изрич­ната заб­рана за зас­т­рояване на имотите от зем­лищата на Ново Оряхово и Шкор­пиловци лип­сва. Такава лип­сва и в обнарод­ваната в Дър­жавен вес­т­ник заповед. Ако бъде запитано защо е отпад­нала заб­раната, Минис­тер­с­т­вото вероятно ще посочи, че никой не е въз­разил срещу това в срока на общес­т­веното обсъж­дане и че всички заин­тересовани лица са имали цял месец на раз­положение да го нап­равят. Екс­пер­тите обаче не са подозирали, че се готви отпадане на заб­раната, тъй като те са свалили и са се водили от варианта, пуб­ликуван пър­воначално. Не е съв­сем ясно кога се е случила под­мяната на единия вариант с другия. Инс­т­румен­тът web.archive.org помага да се въз­с­танови вер­сията на сайта на Минис­тер­с­т­вото от 28 сеп­тем­ври 2020 г. И там се вижда, че е качен пър­вият вариант със заб­рана за строител­с­тво. Този вариант присъс­тва и в пуб­ликации в медиите по темата от 26 сеп­тем­ври 2020 г. — под тек­ста са всички фай­лове на проек­тозаповеди. Двама екс­перти, с които от “Зелени закони“ са раз­говаряли, са свалили на ком­пют­рите си два раз­лични варианта на проекта. Единият е свалил пър­воначал­ния на 11 октом­ври, а другият — под­менения, на 19 октом­ври 2020 г. Това означава, че под­мяната би тряб­вало да се е случила от 11 до 19 октом­ври 2020 г. Срокът на общес­т­веното обсъж­дане е бил до 25 октом­ври, което означава, че реално е имало само няколко дни, в които актуал­ният вариант на заповедта е бил онлайн, но логично, никой от заин­тересованите не е забелязал, че фай­лът е нов, след като имената на двата файла са сходни (Pr_zap_BG0000116_Kamchiya и Pr_zap_ZZ_BG0000116_Kamchia). От “Зелени закони” нас­тояват минис­търът на окол­ната среда и водите Емил Димит­ров да отмени обнарод­ваната заповед и да издаде друга, като върне изрич­ната заб­рана за зас­т­рояване на кон­к­рет­ните имоти. Минис­търът на окол­ната среда и водите е раз­поредил извър­ш­ване на вът­решна проверка. В случай, че се установят пропуски при провеж­дането на процедурата, ще бъде възоб­новено произ­вод­с­т­вото по издаване на заповедта за обявяване на защитена зона „Кам­чия“, съоб­щиха от МОСВ.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие