Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Чрез „промени в промените” в закона ГЕРБ разграбва държавните предприятия

Социалист: Чрез „промени в промените” в закона ГЕРБ разграбва държавните предприятия

Приетият през 2019 г. Закон за пуб­лич­ните пред­п­риятия беше едно от условията за присъединяването ни към чакал­нята на Еврозоната. През пос­лед­ната година и половина обаче управ­ляващото мнозин­с­тво пос­тепенно започна да ревизира негови тек­с­тове. Получава се, уважаеми гос­пода управ­ляващи от ГЕРБ и „Обединени пат­риоти“, правите едно „за пред чуж­ден­ците“, а вър­шите съв­сем друго тук“, заяви сек­ретарят на пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев от пар­ламен­тар­ната трибуна.

Той обясни процедурата, по която дейс­т­ват управ­ляващите – първо биват отлагани тек­с­тове от закона, след което започва тях­ното ревизиране и впос­лед­с­т­вие се стига до поз­натата прак­тика „промени на промените“.

Истината е съв­сем проста – има становище на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите по този законоп­роект, което не под­к­репя становището на Минис­тер­ски съвет. През 2019 г. управ­ляващото мнозин­с­тво е приело, че част от дър­жав­ните пред­п­риятия трябва да бъдат прес­т­рук­турирани в админис­т­ративни струк­тури, а сега тихомъл­ком се отказ­вате от този ангажимент“, раз­к­ритикува управ­ляващите Дан­чев.

По неговите думи по този закон е тряб­вало дъщер­ните дружес­тва на БДЖ да бъдат прес­т­рук­турирани от ООД в АД, но отново се е стиг­нало до отлагане на този текст. 

Вероятно, за да може да бъдат по-лесно манипулирани и да не отговарят на високите стан­дарти, които Организацията за икономическо сът­руд­ничес­тво и раз­витие ни е пос­тавила“, пред­положи депутатът от левицата.

Тези промени не отговарят на философията на закона, приет през 2019 г., която и ние под­к­репихме, защото тряб­ваше да сложи ред в управ­лението на дър­жав­ните ком­пании – да има проз­рач­ност в управ­лението им, да бъдат политически независими и да отговарят на изис­к­ванията на ОИСР. С тези промени това очевидно няма да се случи“, зак­лючи Димитър Дан­чев.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие