Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Официално: Три нови заповеди за учениците, заведенията и PCR тестове при влизане у нас

Официално: Три нови заповеди за учениците, заведенията и PCR тестове при влизане у нас

Официално: Три нови заповеди за учениците, заведенията и PCR тестове при влизане у нас

Здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов издаде три заповеди във връзка с актуал­ната епидемиологична обс­тановка у нас, съобщи БНТ.

От 4 фев­руари по график се допус­кат присъс­т­вените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас при спаз­ването на след­ния график:

от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъс­т­вено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас; от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъс­т­вено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас, от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъс­т­вено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас. От 1 фев­руари се раз­решават посещенията в кината, както и учас­тието в занятия на твор­чес­кото, тан­цовото и музикал­ното изкус­тво, при изпол­з­ване на 30% от капацитета на помещения и спаз­ване на физическа дис­тан­ция.

От началото на след­ващия месец фит­несите могат да възоб­новят работата си при изпол­з­ване на до 50% от капацитета на помещенията.

До 28 фев­руари са преус­тановени посещенията в заведенията за хранене и раз­в­лечение, като се допус­кат дос­тавки или вземане на храна за дома и офиса. Изк­лючение от заб­раната се допуска за рес­торан­тите в мес­тата за нас­таняване при досегаш­ните изис­к­вания.

От 1 март се допус­кат посещенията в заведения за хранене и раз­в­лечения, с изк­лючение на дис­котеки, бар-клубове, пиано-барове,

бар-вариете и нощни барове, при изпол­з­ване на до 50% от капацитета им, отс­тояние от 1,5 м между облегал­ките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от пер­сонала. От началото на след­ващия месец работата си възоб­новяват и тър­гов­с­ките цен­т­рове, и МОЛ-овете, като малолет­ните и непъл­нолетни лица имат право да ги посещават, само ако са прид­ружени от родител, настойник/попечител или от друго пъл­нолетно лице. От 29 януари прис­тигащите в страната трябва да предос­тавят документ за негативен резул­тат от PCR-тест, проведен до 72 часа преди влизането в страната. Бъл­гар­с­ките граж­дани и лицата със статут на пос­тоянно, дъл­гос­рочно или продъл­жително пребиваване в страната и членовете на тех­ните семейс­тва, които не пред­с­тавят документа, се пос­тавят под 10-дневна каран­тина. От 1 фев­руари в зак­рити общес­т­вени места е задъл­жително носенето на защитни маски за еднок­ратна или многок­ратна упот­реба. От 1 фев­руари до 30 април всички граж­дани, които се намират в зак­рити общес­т­вени места, в т.ч. и в общес­т­вения тран­с­порт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изис­к­ване важи и за отк­ритите общес­т­вени прос­т­ран­с­тва, когато струп­ването на хора не може да бъде избег­нато. Това означава, че отпада въз­мож­ността вместо маска да се изпол­з­ват шлемове или други сред­с­тва, пок­риващи носа и устата.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие