Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Свиленски: Хората се връщат в БСП, само ние можем да възстановим държавността

Свиленски: Хората се връщат в БСП, само ние можем да възстановим държавността

Свиленски: Хората се връщат в БСП, само ние можем да възстановим държавността

Важ­ното за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори е да дадем въз­мож­ност на бъл­гар­с­ките граж­дани да учас­т­ват в целия процес по предиз­бор­ната кам­пания и най-важното – гласуването. Най-голямото предиз­викател­с­тво пред изборите е актив­ността, тъй като нис­ката избирателна актив­ност уст­ройва статук­вото.“ Това заяви пред­седателят на Предиз­бор­ния щаб на БСП и зам.-председател на Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски в ефира на БНТ.

По думите му ГЕРБ и управ­ляващите ще нап­равят всичко въз­можно, а те вече го и правят, да ни обяс­няват колко е опасно да се гласува, колко е опасно да се учас­тва в сек­ционни избирателни комисии, как не трябва да има видеонаб­людение и как изборите ще са фал­шифицирани.

Бъл­гарите трябва да знаят, че

отиването до сек­цията е като отиването до магазина.

За членовете на сек­цион­ните комисии също трябва да се вземат съот­вет­ните пред­пазни мерки, но за съжаление не виж­даме желание в управ­ляващите да се проведат чес­тни и поч­тени избори“, обясни шефът на Предиз­бор­ния щаб на социалис­тите, като добави, че свидетел­с­тво за това са промените, които управ­ляващите правят, а именно да променят избор­ните правила през Закона за извън­ред­ното положение.

От БСП правят след­ните кон­к­ретни пред­ложения, под­черта Свилен­ски: „Пред­лагаме видеонаб­людение във всяка сек­ция, защото там са най-големите притес­нения за манипулации, както и изчис­т­ване на списъците от мър­т­вите души. 30 години се говори за тях и 30 години никой нищо не прави“, комен­тира социалис­тът.

Според него високата избирателна актив­ност е оръжието, с което ще бъде преборен купения вот, кор­поратив­ния вот, вота на тези, които плашат бъл­гар­с­ките граж­дани.

Трябва да се върне дър­жав­ността, защото ГЕРБ я унищожи. Само БСП може да я върне, защото тя е един­с­т­вената опозиционна сила. Социалис­тичес­ката пар­тия е един­с­т­вената, около която могат да се обединят всички недоволни граж­дани, които искат да сменят модела на управ­ление. Това, което се случва в пос­лед­ните 10 години в Бъл­гария, трябва да бъде променено“, заяви той.

Георги Свилен­ски въз­мутено комен­тира закон, нас­коро приет в Народ­ното съб­рание, а именно промяна в Закона за кон­цесиите, който дава въз­мож­ност да се даде на кон­цесия отб­раната и въоръжените сили. „По-големият фарс е, че на въп­роса кой написа тек­ста – никой не знае как е попад­нал той в законоп­роекта“, комен­тира социалис­тът.

Шефът на Предиз­бор­ния щаб на БСП отбеляза: „Елемен­тар­ните неща, които всички ги знаят, но не всички искат да ги нап­равят, ние от БСП сме готови да ги нап­равим: бол­ниците не трябва да бъдат тър­гов­ски дружес­тва, трябва да се провежда пос­ледователна социална политика, да се преиз­чис­лят всички пен­сии“.

За дей­ността на лидера на пар­тията Георги Свилен­ски каза след­ното: „Пос­лед­ните сед­мици Кор­нелия Нинова връчва нови член­ски карти – в който облас­тен град мине, връчва между 3050-70 карти, защото хората се връщат в БСП.“

На въп­роса дали Кор­нелия Нинова ще бъде премиер, ако БСП стане първа политическа сила, социалис­тът отговори така: „Нор­мал­ното е пред­седателят на най-голямата пар­ламен­тарна група да бъде и кан­дидатът за министър-председател. Ако БСП е първа политическа сила, би тряб­вало г-жа Нинова да заеме този пост, но при нас това не се решава от нея, а от Национал­ния съвет.“

Свилен­ски посочи, че БСП има два документа – прог­рама и устав. „Някои другари, поради спаз­ване на устава и правилата са отс­тъпили мес­тата си на други, сега не трябва да се оплак­ват, защото тези правила са ги писали те на времето. Няма как сега да се оплак­ваш, че ставаш жер­тва на соб­с­т­вените си правила. Щом не си изб­ран за член на Национал­ния съвет, няма как да бъдеш делегат и на съот­вет­ните кон­ферен­ции“, комен­тира Георги Свилен­ски по повод някои вът­реш­нопар­тийни процеси.

Социалис­тът бе категоричен, че всички политици и политически сили трябва да положат усилия Бъл­гария да има правител­с­тво и пар­ламент, които да работят в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани. „Важ­ното е да се смени моделът на управ­ление и Бъл­гария да има легитимен пар­ламент, който да спазва Кон­с­титуцията“, под­черта той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...