Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Явор Божанков: ГЕРБ се провали, няма реформи, мерките са хаос

Явор Божанков: ГЕРБ се провали, няма реформи, мерките са хаос

Явор Божанков: ГЕРБ се провали, няма реформи, мерките са хаос

Когато БСП гласува кредит на доверие на управляващите за извънредното положение, те го използваха за лобизъм

“Спор няма по отношение на естес­т­вото на мер­ките — ясно е, че трябва да се вак­синираме, ясно е, че на биз­неса трябва да се помага. Второс­тепенен въп­рос е дали мяр­ката трябва да е 60/40 или 75/25. Големият въп­рос е в нав­ремен­ността на тези мерки. И БСП, и работодател­ски организации отп­равиха основна критика към нав­ремен­ността на мер­ките. Ако човек е загубил работата си, ако фирма е фалирала — дали мяр­ката е 60/40 или 75/25, за този човек няма вече значение, защото не може да я изпол­зва. В Европа мер­ките дос­тигат до хората за 23 сед­мици, а в Бъл­гария има хора, които очак­ват своята помощ от март. Това важи и за здрав­ния аспект на кризата, и за икономичес­кия.“ Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков в предаването “Панорама“ по БНТ.

В отговор на реп­лика на минис­тър Ангелов, че благодарение на цялос­т­ната политика на правител­с­т­вото в здрав­ния сек­тор днес се обсъж­дат икономически мерки вместо здравни проб­леми и липса не легла, Божан­ков отв­рна: “Аз

лично на гърба си изпитах хаоса на здрав­ната сис­тема

при пър­вата вълна със своя болен баща. Знам какво е да те изх­вър­лят от дър­жавна бол­ница, а час­тна бол­ница да не те приеме, защото идваш от ковид отделение. Видях страдащи хора, хора с недос­тиг на кис­лород — видях цялото без­редие на нашето здравеопаз­ване от първо лице един­с­т­вено число. Затова не смятам за съв­сем умес­тни високопар­ните слова и заучените фрази.“

Явор Божан­ков вижда провала на правител­с­т­вото със справянето с кризата както в лип­сата на крат­кос­рочни мерки, така и в сис­темни дефицити на трите правител­с­тва на Борисов.

“Проб­лемите в здравеопаз­ването и другите сек­тори не са предиз­викани от ковид, а ковид ги нап­рави очевидни. Няма как помощите за биз­неса и за работ­ниците да стиг­нат нав­реме, когато в Бъл­гария нап­ример няма елек­т­ронно управ­ление. В Естония при въвеж­дане на елек­т­ронно управ­ление админис­т­рацията намалява с 50%, а тук 

след три ман­дата на Борисов и 2 млрд. лв. инвес­тиции по-късно, елек­т­ронно управ­ление все още няма.

Админис­т­рацията не е намаляла с половин човек и дори сега предиз­борно се увеличават зап­латите в дър­жав­ния сек­тор. В тази ситуация няма как мер­ките да стиг­нат, защото бюрок­рацията я имаше преди ковид, има я и след ковид. Лип­сата на реформи е големият проб­лем и големият провал на това управ­ление“, категоричен е депутатът от левицата.

Божан­ков обърна внимание, че БСП още преди ковид кризата е  предуп­редила за със­тоянието на здрав­ната сис­тема и е предиз­викала вот на недоверие заради нея. Той припомни също така, че по време на ковид кризата левицата същото си е свър­шила работата като е пред­ложила редица адек­ватни мерки като 9% ДДС върху лекар­с­т­вата, семейно подоходно облагане и раз­лична данъчна сис­тема, които обаче управ­ляващите не са под­к­репили.

“В дъл­гос­рочен план ние раз­работихме нашата “Визия за Бъл­гария“ и на нейна база раз­вихме под­робна предиз­борна плат­форма“, добави Божан­ков.

В хода на предаването се пов­дигна темата защо опозиция и управ­ляващи не са обединили усилия, за да се справят с кризата. На този въп­рос Явор Божан­ков отговори така: “Пър­воначално БСП гласува кредит на доверие на управ­ляващите при въвеж­дането на извън­ред­ното положение. Но как го изпол­з­ваха те? Промяна на правилата за изсичането на горите, за зас­т­рояването на Чер­номорието, за споделеното пътуване през Закона за пчелар­с­т­вото, Закона за аквакул­турите — лобизъм през цялото време на извън­ред­ното положение. Казано просто — докато едни хора страдат и понасят тежестта на ковид кризата, други хора нап­равиха доста пари, защото лобиз­мът в това Народно съб­рание се превърна в негова емб­лема.“

Top of Form

България

Икономика

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­сув…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...