Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БАС: В Европа само България реабилитира справедливо осъдените фашистки престъпници

БАС: В Европа само България реабилитира справедливо осъдените фашистки престъпници

БАС: В Европа само България реабилитира справедливо осъдените фашистки престъпници

Говорим за жертви на комунизма, но забравяме десетките хиляди избити от българските съюзници на Хитлер

В Дек­ларация на Бъл­гар­ски антифашис­тки съюз по повод т.нар. „ден в памет на жер­т­вите на комунизма” 1 фев­руари се казва: „Изминаха 76 години от политичес­ката промяна на 9 сеп­тем­ври 1944 година, която изведе Бъл­гария от орбитата на фашис­тка Гер­мания и я присъедини към страните от антихит­лерис­т­ката коалиция, към свобод­ния свят, който воюва с кафявата чума.

Още през 1943 година основ­ните сили, които воюват срещу Хит­лер – СССР, САЩ и Великоб­ритания взимат решение за това, че всички воен­ноп­рес­тъп­ници и фашисти трябва да бъдат съдени. В изпъл­нение на това решение и под наб­людението на Съюз­ническа кон­т­ролна комисия с американ­ски, британ­ски и съвет­ски пред­с­тавители Бъл­гария и правител­с­т­вото на Отечес­т­вения фронт организират неиз­беж­ното и справед­ливо след­военно правосъдие, организират Народ­ния съд и привеж­дат в изпъл­нение неговите присъди.

Подобни съдилища се организират във всички европейски дър­жави. Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава, в която тези присъди са отменени, което е рав­носилно на отмяна на присъдите от Нюр­н­бер­г­с­кия трибунал. Със своя резолюция Генерал­ната асам­б­лея на ООН заб­раняват отмяната на присъдите на Нюр­н­берг и на всички народни съдилища в отдел­ните страни, но бъл­гар­с­ката дес­ница не се съоб­рази с това.

Стана традиция в годините на прехода, когато се говори за Народ­ния съд да се споменава само съд­бата на осъдените. Отсъс­тва темата за жер­т­вите на бъл­гар­с­кия фашизъм, за прес­тъп­ленията на осъдените от Народ­ния съд. Отсъс­тва темата за 11-те хиляди евреи от уж освободените земи – Беломорието, Вар­дар­ска Македония и Пирот­ско, които през прис­танище Лом са депор­тирани в лагерите на Хит­лер. Не се говори и за над 250 деца и непъл­нолетни, жер­тви на монархо-фашисткия терор, за хилядите избити без съд и присъда, мнозина от тях също напълно невинни.

Бъл­гар­с­ката дес­ница се опитва да пренапише историята и да изт­рие от нея своите грозни и жес­токи прес­тъп­ления спрямо бъл­гар­с­кия народ. Да скрие башибозушки отрязаните глави, гроз­ните изтезания, палежите. Нещо повече, нес­пособни да отрекат учас­тието на „дясно мис­лещите” бъл­гар­ски политици в коалиция с Хит­лер, днес съв­ремен­ните им нас­лед­ници правят въз­мутителен опит да реабилитират нацизма и нацис­тите, да оправ­даят прес­тъп­ления осъдени от целия демок­ратичен свят.

Ние, бъл­гар­с­ките антифашисти пак сме тук, за да пазим историчес­ката истина и историчес­ката памет. Ние отс­тояваме истината за Народ­ния съд не като повод за задъл­бочаване на раз­деленията, а нап­ротив – с убеж­дението, че един­с­т­вено обек­тив­ната истина е основа за необ­ходимото помирение и съг­ласие за общо бъдеще. Ние отново се противопос­тавяме на под­мяната на историята и на реабилитацията на фашизма. Бъл­гар­с­кият народ през 1945 година осъди фашизма и фашис­тите по същия начин, по който го нап­равиха народите на цяла Европа от Русия до Фран­ция и от Нор­вегия до Гър­ция.

Днес Бъл­гария е член на Европейс­кия съюз и споделя общи цен­ности и общ стремеж за свобода и дос­тоен живот на всички народи на Стария кон­тинент. Този съюз и тези цен­ности са изс­т­радани през Втората световна война. Обединена Европа е резул­тат от отричането на фашизма и фашис­тите. Основите на обединена Европа са антифашис­тки. Те олицет­воряват стремежа да се изг­ради един свят без омраза и насилие, свят без войни. Част от тази Европа и част от този свят трябва да бъде и чис­тата и свята репуб­лика, демок­ратич­ната социална и правова дър­жава, в която бъл­гар­с­кият народ и всеки бъл­гар­ски граж­данин зас­лужава да живее.

Нека пом­ним миналото, за да дадем на Бъл­гария по-добро бъдеще!”, завър­шва дек­ларацията на БАС.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...