Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Изборите ще ни струват 110 милиона

Изборите ще ни струват 110 милиона

Изборите ще ни струват 110 милиона

За осигуряване на чес­тни и проз­рачни избори отпус­каме 65 251 000 лева за раз­лич­ните дей­ности за провеж­дане на изборите, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на редов­ното заседание на Минис­тер­с­кия съвет. Премиерът под­черта, че заедно със сред­с­т­вата за закупуване на машини за гласуване общо до този момент правител­с­т­вото отпуска близо 110 млн. лв. за раз­ходите по под­готов­ката на изборите за народни пред­с­тавители през 2021 г., съоб­щиха от прес­служ­бата на кабинета. Сред­с­т­вата са повече от пър­воначално пред­видените. Одоб­рените сред­с­тва са с 1,2 млн. лв. повече спрямо пър­воначално раз­работения от Минис­тер­с­т­вото на финан­сите вариант. Така се удов­лет­ворява искането на Цен­т­рал­ната избирателна комисия относно въз­наг­раж­денията на членовете на район­ните избирателни комисии и на сек­цион­ните избирателни комисии, комен­тира „Нова телевизия”. Дей­нос­тите, които ще бъдат финан­сирани със сред­с­т­вата, включ­ват под­готовка и отпечат­ване на избирател­ните списъци, закупуване и изработ­ване на необ­ходимите изборни книжа и материали и отпечат­ване на бюлетините, както и логис­тично осигуряване на облас­т­ните и общин­с­ките админис­т­рации и на админис­т­рацията на МС. Сред­с­тва ще се израз­ход­ват и за въз­наг­раж­дения на членовете на район­ните и сек­цион­ните избирателни комисии, за ком­пютър­ната обработка на дан­ните от гласуването и издаването на бюлетин с резул­татите от изборите, както и за провеж­дане на разяс­нителна кам­пания за правата и задъл­женията на граж­даните и начина на гласуване. Ще бъдат организирани мес­тата за гласуване и ще бъде обез­печено гласуването с под­вижна избирателна кутия или в отделна избирателна сек­ция на избирателите, пос­тавени под задъл­жителна каран­тина или задъл­жителна изолация, както и за лицата с COVID-19, нас­танени в лечебни заведения. Ще бъдат осигурени всички необ­ходими сред­с­тва за защита като пред­пазни маски, ръкавици, дезин­фек­танти и др. за съз­даване на здравос­ловни и безопасни условия за произ­веж­дането на избори по време на извън­редна епидемична обс­тановка.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие