Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Трифон Панчев: БСП е единствената алтернатива с ясно разписана програма за управление

Трифон Панчев: БСП е единствената алтернатива с ясно разписана програма за управление

Трифон Панчев: БСП е единствената алтернатива с ясно разписана програма за управление

“Финан­сирането, което получават общините, се прави по един много неясен критерий, особено т. нар. ПМС-та, тоест пос­танов­ления на Минис­тер­ски съвет, с които се раз­дават на приб­лижени до управ­ляващите кметове или такива, които са зависими от тех­ния скрит коалиционен пар­т­ньор ДПС. Заради това в едни общини има дос­татъчно финан­сиране за инф­рас­т­рук­тура и за друг тип проекти и такива, които трудно успяват да финан­сират своята дей­ност“, в ефира на Бъл­гар­с­ката свободна телевизия кметът на Дряново и член на ИБ на БСП Трифон Пан­чев беше отк­ровен.

Той раз­кри и друг проб­лем пред общините — так­сите, които админис­т­рациите събират и по-конкретно — такса битови отпадъци. В мнозин­с­т­вото от общините се изчис­ляват на база  данъч­ните оценки на имотите. Тъй като данъч­ните оценки в една малка община са много по-малки от данъч­ните оценки в една голяма община, този дис­баланс и лип­сата на дър­жавна политика съз­дава големи зат­руд­нения за мал­ките общини. 

“Ние самите имахме след­ния казус: Админис­т­ратив­ният съд отмени наред­бата, с която се изчис­лява и определя так­сата за битови отпадъци и тази година ни се наложи да израв­ним промила за физичес­ките лица и този за юридичес­ките лица. С оглед на това, че ние трябва да съберем една определена сума за сметопочис­т­ването, се получи така, че бяхме принудени да увеличим на граж­даните с около 13% такса битови отпадъци, а за юридичес­ките лица да я намалим с близо 20%. Това нор­мално доведе до недовол­с­тво и е пример за  бом­бите, които ни се залагат от правител­с­т­вото“, обясни Пан­чев.

Според него пред­ложението на Кор­нелия Нинова дър­жавата да освободи фир­мите и граж­даните от данък сгради и такса смет за периода, в който не са извър­ш­вали дей­ност, е нужно да бъда реализирано. 

“Така те момен­тално ще усетят тази помощ, защото мер­ките 60/40 и 80/20 не работят и не дос­тигат до широк кръг от граж­дани. Нужно е и цен­т­рално решение за общините, защото те не могат сами да понесат финан­совата тежест на кризата“, каза още кметът на Дряново.

“Един­с­т­вената алтер­натива на ГЕРБ е БСП. Ние сме един­с­т­вените, които имат готова прог­рама, с която да управ­ляваме и в която изрично и по сек­тори се обяс­нява откъде ще вземем пари, къде ще ги дадем и това до какъв ефект ще доведе“, категоричен бе Трифон Пан­чев.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие