Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Безплатна програма и клинична пътека за тежко преболедувалите коронавирус

Безплатна програма и клинична пътека за тежко преболедувалите коронавирус

Безплатна програма и клинична пътека за тежко преболедувалите коронавирус

Програмата се разработва от два месеца и ще се осъществява съвместно с Национален комплекс “Специализирани болници по рехабилитация“, уточни министър Ангелов

Специална клинична пътека или Национална прог­рама за пациенти с услож­нения, преболедували коронавирус, стар­тира у нас от 8 фев­руари. Прог­рамата започва от Алек­сан­д­ров­ска бол­ница, а новината съобщи здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов по време на пред­с­тавянето ѝ в клиниката по нер­вни болести на здрав­ното заведение. Кой от двата варианта ще се избере ще се реши днес на среща между Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването и НЗОК, съобщи Нюз.бг. Прог­рамата се раз­работва от два месеца и ще се осъщес­т­вява съв­мес­тно с Национален ком­п­лекс “Специализирани бол­ници по рехабилитация“, уточни здрав­ният минис­тър. Така пациен­тите, които имат нужда от въз­с­тановяване след прекаран коронавирус и които са получили услож­нения, ще имат въз­мож­ност да се въз­с­тановят в бол­ниците по рехабилитации след епик­риза от лечеб­ното заведение, в което са лекувани или нап­рав­ление от личен лекар. Те ще трябва да преминат през прег­лед, който ще е без­п­латен, пред специалисти на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница. След кон­сул­тацията с лекар нуж­даещият се ще се преп­раща за долечение, като то ще е също без­п­латно за абсолютно всички здрав­ноосигурени и деца. Дирек­торът на ком­п­лекса по рехабилитация Плумелина Мичева обясни, че прог­рамата ще е 10-дневна, като все още се търси финан­сиране, но финан­сови раз­чети сочат, че за 1 ден за рехабилитация на пациент, въз­с­тановяващ се от коронавирус, ще са нужни 85 лв., или 850 лв. за 10 дни. Мичева обясни още, че не се очаква да има ограничения, тъй като рехабилитацион­ните бол­ници раз­полагат с 2067 легла на територията на всички 15 бази. Който желае да премине през рехабилитация, може да се обади на тел. 02/9230467 от 8.30 до 16.30 ч. Дирек­торът на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница проф. Борис Богов пък добави, че не по-малко от 30% от пациен­тите, прекарали вируса, имат тежки услож­нения. Сред тях кар­дио, нев­рологични, на дихател­ната сис­тема, перикар­дит, тром­бози, инфек­ция или хронична бъб­речна болест.

Здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов даде пример с 25-годишна жена прекарала коронавирус, която по-късно описва всички промени, които засягат голяма част от човеш­кото тяло. Това малко заболяване, тол­кова неща промени. Изненадите от COIVD-19 продъл­жават… Днес за коронавируса знаем повече, но продъл­жаваме да не знаем тол­кова много пред­вид нарас­т­ващия брой болни в световен мащаб, обясни минис­тър Ангелов.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие