Каракачанов: Националният съвет на ВМРО иска самостоятелно явяване на изборите

Каракачанов: Националният съвет на ВМРО иска самостоятелно явяване на изборите

Преоб­ладаващото становище на Национал­ния съвет на ВМРО от събота е за самос­тоятелно явяване на пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори, както беше и на евроиз­борите през 2019 г. и на мес­т­ните избори през същата година, съобщи лидерът на ВМРО, вицеп­ремиер и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов, инфор­мира БТА. Той отказа да комен­тира решението на ВАС, че “Атака“ остава част от коалицията “Обединени пат­риоти“. Каракачанов заяви, че такава коалиция няма, като припомни, че още през юли 2019 г. “Атака“, заради поведението, което са демон­с­т­рирали в пар­ламента, и отношението към коалицион­ните пар­т­ньори, са били изк­лючени от коалицията.

Това съдебно решение по никакъв начин не може да ни задължи отново да тър­сим сът­руд­ничес­тво с тези хора, комен­тира вицеп­ремиерът. На прак­тика с ГЕРБ сериозни раз­говори по темата не сме водили. Това, за което се раз­б­рахме преди 10-ина дни, беше, че ще видим какво показва социологията и тогава ще комен­тираме, каза Каракачанов за евен­туално съв­мес­тно явяване на пар­ламен­тар­ния вот.