Почина журналистът Георги Караславов

На 3 фев­руари т. г. на 60 годишна въз­раст внезапно почина жур­налис­тът Георги Карас­лавов, който отдаде над 35 години от професионал­ния си път на Бъл­гар­с­ката национална телевизия. Пос­ледно там заемаше поста на главен коор­динатор.

Историк, човек на словото, пиетета към което той нас­леди от баща си, писателя Слав Хр. Карас­лавов, той бе лич­ност с изк­лючителна обща кул­тура и професионализъм.

Беше иск­рен и добър приятел, който винаги ще пом­ним с уважение и добро.

Пок­лон пред свет­лата му памет!


Пок­лонението пред тлен­ните останки на Георги Карас­лавов ще се със­тои на 6 фев­руари (събота) от 13:00 ч. в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища.