Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

С 12 гласа “за“ прав­ната комисия прие на първо четене промени в Закона за защита на кон­курен­цията, с които се удъл­жава ман­датът на Комисията за защита на кон­курен­цията от 5 на 7 години и отпада заб­раната за преиз­бирането на членовете ѝ, съобщи БНР. Заради несъг­ласие с това изменение депутатите от БСП не под­к­репиха законоп­роекта, внесен от Минис­тер­с­кия съвет. В мотивите на вносителите е записано, че с промените род­ното законодател­с­тво се привежда в съот­вет­с­т­вие с европейс­ките дирек­тиви и се засил­ват правомощията на национал­ния орган по защита на кон­курен­цията при раз­с­лед­ване на антикон­курен­тно поведение и тайни кар­тели. Едно от новите правомощия е въз­мож­ността КЗК да извър­шва проверки на място в час­тни помещения при подоз­рение, че в тях се съх­раняват служебни документи и след съдебно раз­решение. Заради този текст извън­пар­ламен­тар­ната опозиция в лицето на бив­шия омбуд­с­ман Мая Манолова нас­тоя за оттег­ляне на законоп­роекта. Независим регулатор, как­вато би тряб­вало да бъде КЗК, ще раз­полага със соб­с­т­вена биз­нес полиция, с която ще прави проверки в домовете на произ­водители на храни, на тър­говци на храни, но също така и на тех­ните служители. Това е полицей­щина, това е произ­вол, това е рекет върху биз­неса и върху граж­даните, предуп­реди Манолова.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...