Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

Правната комисия удължи мандата на Комисията за защита на конкуренцията

С 12 гласа “за“ прав­ната комисия прие на първо четене промени в Закона за защита на кон­курен­цията, с които се удъл­жава ман­датът на Комисията за защита на кон­курен­цията от 5 на 7 години и отпада заб­раната за преиз­бирането на членовете ѝ, съобщи БНР. Заради несъг­ласие с това изменение депутатите от БСП не под­к­репиха законоп­роекта, внесен от Минис­тер­с­кия съвет. В мотивите на вносителите е записано, че с промените род­ното законодател­с­тво се привежда в съот­вет­с­т­вие с европейс­ките дирек­тиви и се засил­ват правомощията на национал­ния орган по защита на кон­курен­цията при раз­с­лед­ване на антикон­курен­тно поведение и тайни кар­тели. Едно от новите правомощия е въз­мож­ността КЗК да извър­шва проверки на място в час­тни помещения при подоз­рение, че в тях се съх­раняват служебни документи и след съдебно раз­решение. Заради този текст извън­пар­ламен­тар­ната опозиция в лицето на бив­шия омбуд­с­ман Мая Манолова нас­тоя за оттег­ляне на законоп­роекта. Независим регулатор, как­вато би тряб­вало да бъде КЗК, ще раз­полага със соб­с­т­вена биз­нес полиция, с която ще прави проверки в домовете на произ­водители на храни, на тър­говци на храни, но също така и на тех­ните служители. Това е полицей­щина, това е произ­вол, това е рекет върху биз­неса и върху граж­даните, предуп­реди Манолова.