Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Светлана Шаренкова пред БСП-София: Не на чуждите военни бази на българска територия!

Проф. Светлана Шаренкова пред БСП-София: Не на чуждите военни бази на българска територия!

Проф. Светлана Шаренкова пред БСП-София: Не на чуждите военни бази на българска територия!

В изказ­ването си пред Град­с­ката кон­ферен­ция на БСП-София издателят на в. ЗЕМЯ, в. „Русия днес-Россия сегодня“ и в. „Китай днес“ и пред­седател на Форум „България-Русия“ проф. Свет­лана Шарен­кова заяви: „Пред­с­тоят едни от най-решаващите избори от 30 години насам. И БСП трябва да пос­тигне исторически пробив срещу модела ГЕРБ и да отс­т­рани тази мафиот­с­ката власт. Длъжни сме да докажем, че можем да излъчим ком­петен­тно и морално управ­ление като осигурим мак­симално национално съг­ласие за тази Промяна.

Под­к­репям другаря Румен Овчаров, който изтъкна, че преди да говорим за смяна на икономичес­кия и социален модел най-важното е да работим за въз­раж­дане и утвър­ж­даване на дър­жав­ността.

Именно затова предиз­бор­ната ни плат­форма не е фор­мален документ, а прог­рама за управ­ление, в която да определим чер­вените линии с наши ангажименти, от които няма да отс­тъп­ваме и които ни отличават от останалите.

Затова пред­лагам в нашата Плат­форма да кажем ясно и категорично, а не обтекаемо, че сме против Всякакви чужди военни бази на бъл­гар­ска територия. Защото внушенията и манипулациите на американ­с­ките лобисти Елена Поп­тодорова и Соломон Паси скоро ще ни превър­нат в приф­рон­това дър­жава срещу брат­ска, правос­лавна Русия. Нашите избиратели искат ясни фор­мулировки, а не замаз­ване и под­минаване на слож­ните геополитически казуси.

Пред­лагам по повод на общото бал­кан­ско и икономическо сът­руд­ничес­тво да се добави Раз­витие на инф­рас­т­рук­турата и свър­заността между София и Скопие в т.ч. жп. Връзка.

Също така да впишем в плат­фор­мата, че задъл­жаваме бъдещо правител­с­тво с наш ман­дат да отс­тоява отмяната на антирус­ките сан­к­ции и ако е необ­ходимо да сложи вето в Европейс­кия съюз — такъв прецедент вече има — по повод на Северна Македония, където Бъл­гария ясно показа, че национал­ните ни интереси могат да се защитават, чрез налагане на вето в Европейс­кия съюз.

Там където отбеляз­ваме, че сме за раз­витие на политическо и икономическо сът­руд­ничес­тво с Русия и Китай. Пред­лагам да не се ограничаваме само в тези сфери, а да кажем, че сме за всес­т­ранно раз­витие във всички общес­т­вено икономически, кул­турни, образователни и т.н. сфери с водещите полюси в днеш­ния свят Рус­ката федерация и Китайс­ката народна репуб­лика.

И нак­рая, но съв­сем не на пос­ледно място! Особенно важно е в нашата плат­форма да залегне сериозна част, свър­зана с кул­турата и свободата на словото и медиите. В национал­ната идейна плат­форма ние в Съвета по кул­тура и медии се пос­тарахме кратко, но категорич­тно да отс­тояваме идеите на Бъл­гария като Дър­жава на духа. Да не заб­равяме, че София е кул­тур­ното средище на Бъл­гария, а лявата интелиген­ция има своите силни традиции, които са спасявали пар­тията невед­нъж в историята й. Абсур­дно е темата „Кул­тура“ да отсъс­тва, защото част от промяната на Модела е отс­т­раняването на без­кул­турието от властта и въз­раж­дането бъл­гар­с­ките духовни традиции“, заяви проф. Шарен­кова в своето изказ­ване на Кон­ферен­цията, което бе изп­ратено с аплодис­менти от социалис­тите.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие