В цяла България продължават да постъпват молби за членство в БСП

В цяла България продължават да постъпват молби за членство в БСП

„Визия за България” предвижда създаване на реално Електронно правителство

Елек­т­рон­ната член­ска карта е с крип­тирана инфор­мация на мик­роп­роцесорен чип, защитена със 128-битов ключ срещу четене от неупъл­номощени лица, запис и презапис на дан­ните.

В струк­турите на БСП в цялата страна продъл­жават да пос­тъп­ват молби за член­с­тво. След обявяваната преди две сед­мици от Кор­нелия Нинова „Национална кам­пания за прием на нови членове“ десетки плов­див­чани влязоха в редиците на БСП. Завър­наха се и социалисти, напус­нали преди време заради раз­ног­ласия с бивши ръковод­с­тва на пар­тията. „Примерът им пос­лед­ваха и във Варна и в Кюс­тен­дил, а сега и в София“, пох­вали се Нинова, която в петък връчи елек­т­рон­ните карти за член­с­тво на 30 новоп­риети софиянци.

БСП е един­с­т­вената пар­тия у нас, която въведе елек­т­ронно член­с­тво. Процесът на замяна на книж­ните пар­тийни билети с елек­т­ронни беше ускорен през пос­лед­ната година и на прак­тика е прик­лючил в облас­т­ните цен­т­рове. По-бавно се случва това в някои от по-малките струк­тури на пар­тията. В тях членуват основно въз­рас­тни хора, за които е по-трудно да раз­берат предим­с­т­вата на елек­т­рон­ното член­с­тво и пред­почитат да запазят старите си пар­тийни билети .

Инфор­мацията в елек­т­рон­ната член­ска карта е крип­тирана на мик­роп­роцесор­ния чип върху нея и е защитена със 128-битов ключ срещу четене от неупъл­номощени лица, запис и презапис на дан­ните. След пос­тавянето й в специално четящо уст­ройс­тво и раз­читането й със соф­туер, сер­тифициран от БСП, е въз­можно да бъде изпол­з­вана за елек­т­ронна форма за учас­тие в дей­ността на пар­тията. Примерът е заим­с­т­ван от Гер­ман­с­ката социал­демок­ратическа пар­тия, където елек­т­рон­ните карти се изпол­з­ват при вът­реш­нопар­тийни дис­кусии, пар­тийни референ­думи и за връзка между членовете.

Една от целите, които ръковод­с­т­вото на БСП си пос­тави с ускорената под­мяна на кар­тите, беше да извърши своеоб­разен прег­лед и преб­рояване на струк­турите и на член­с­ката маса, както и да се улесни комуникацията вътре в пар­тията. Елек­т­рон­ната карта съдържа не само име и коор­динати на пар­тий­ния член, но и инфор­мация към коя основна пар­тийна организация принад­лежи, какви са професията, образованието и социал­ното му положение.

Елек­т­рон­ното управ­ление в БСП прави заявка за такова и в дър­жавата след пар­ламен­тар­ните избори през април. То е залег­нало в стратегичес­кия документ “Визия за Бъл­гария“ и обх­ваща основно шест нап­рав­ления — елек­т­ронна здравна карта и здравно досие; единна елек­т­ронна образователна сис­тема; единен елек­т­ронен данъчен регис­тър; национална елек­т­ронна сис­тема по заетостта, свър­з­ваща всички бюра по труда на територията на страна с данни за без­работицата; единна инфор­мационна сис­тема за пазарите на сел­с­кос­топан­ска продук­ция с плат­форма за елек­т­ронна тър­говия, както и национален елек­т­ронен позем­лен регис­тър