Д-р Джафер: Гражданите са лишени от информиран избор на ваксина

Д-р Джафер: Гражданите са лишени от информиран избор на ваксина

Дър­жав­ните инс­титуции, заети със справянето с пан­демията, трябва да дадат увереност на хората за пред­с­тоящото гласуване на пар­ламен­тар­ните избори, предуп­реди по Радио „Фокус“ депутатът от ДПС и зам.-председател на Народ­ното съб­рание д-р Нигяр Джафер. Нигяр Джафер обърна внимание, че сме лишени от инфор­миран избор на вак­сина. Тя изрази надежда здрав­ната ни сис­тема да се под­готвя за третата вълна на раз­п­рос­т­ранение на пан­демията. Вак­синираните у нас са 1% от населението при средно 5% в другите европейски дър­жави, би тревога още д-р Джафер и добави, че е необ­ходимо да се нап­рави нуж­ното за преодоляване на това забавяне. Много се надявам в след­ващите дни да станем свидетели на преодоляване на недос­татъч­ния брой вак­сини. В пос­лед­ните два дни виж­даме, че в Бъл­гария прис­тигат по-голям брой вак­сини. Мисля, че трябва да се нап­рави всичко, за да може мак­симално бързо да преодолеем това изос­таване с включ­ване на общоп­рак­тикуващите лекари и пун­к­товете за вак­синиране в лечеб­ните заведения, ако трябва и с мобилни екипи. Има страни, които много успешно прилагат тази стратегия. Другото ще предиз­вика притес­нение у хората, комен­тира тя, цитирана от Епицентър.бг. Нищо, че в момента имаме три вида вак­сини у нас. Нищо, че преминаваме към трета фаза на Национал­ния вак­синационен план. Оказва се, че имаме план, но нямаме дос­татъчно вак­сини. Има какво да се желае по отношение на инфор­мацион­ната кам­пания и по отношение на реализиране на инфор­мирания избор на вак­сина. Не случайно в пос­лед­ните дни се заговори за появата на сай­тове с фишинг новини за продажба на вак­сина. Това значи, че има тър­сене, каза още тя. Според д-р Джафер в Бъл­гария ще се вак­синират повече от обявените 30% от населението. На фона на съм­нения за неп­роз­рач­ност и манипулации за изборите се нас­лаг­ват и съм­нения за целта на противоепидемич­ните мерки при провеж­дането им, каза още д-р Нигяр Джафер. Нас­лаг­ването на подобни съм­нения на този фон ще утежни избор­ната кам­пания, а тя ще мине под знака на пан­демията. Няма как. Ние не си пред­с­тавяме ролята на пър­вите мъже в дър­жавата като пос­рещачи на фризери и дос­тавка на вак­сини, а като вдъх­ващи доверие хора, че процесът се управ­лява. Хората очак­ват да се овладеят проб­лемите свър­зани с вак­синацията, нап­ример, комен­тира тя.