Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МОН: Ще има външно оценяване за 4,7 и 10 клас

МОН: Ще има външно оценяване за 4,7 и 10 клас

МОН: Ще има външно оценяване за 4,7 и 10 клас

Вън­ш­ното оценяване след 4 и 10 клас е задъл­жително по закон, така че от гледна на това то няма да отпадне, комен­тира пред БНР Евгения Кос­тадинова, дирек­тор на дирек­ция “Съдър­жание на предучилищ­ното и училищ­ното образование“ в Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката за вън­ш­ното оценяване след 4 и 10 клас. Ако ученик не се яви, трябва да пред­с­тави бележка с уважителни причини – това важи и за вън­ш­ното оценяване за учениците от 10 клас, поясни Кос­тадинова. По думите ѝ оцен­ките от изпитите за 10 клас се отразяват в удос­товерението за завър­шен първи гим­назиален етап. Дип­ломата за средно образование отчита успеха от 11 и 12 клас, комен­тира „нова телевизия”. То е важно, защото дава инфор­мация за пропус­ките и нап­редъка на кон­к­рет­ния ученик, оцен­ката му не е дадена от преподаващия му учител, а е уловила базовите му умения, придобити в целия етап. Вън­ш­ното оценяване дава и инфор­мация за качес­т­вото на образовател­ната ни сис­тема – на национално и регионално рав­нище, и показва дали е адек­ватно обучението за съот­вет­ната въз­рас­това група. За 10 клас също е много важно и част от учениците, които учат в обединени училища, въз основа на резул­татите от това оценяване, сменят училището си, каза още екс­пер­тът. Тя припомни, че още през август на сайта на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката е пуб­ликувана инфор­мация как ще изг­леж­дат вън­ш­ните оценявания и кои ключови резул­тати от обучението ще бъдат измер­вани на изпитите.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие