Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът сезира КС за тълкуване на законодателни разпоредби от Конституцията

Президентът сезира КС за тълкуване на законодателни разпоредби от Конституцията

Президентът сезира КС за тълкуване на законодателни разпоредби от Конституцията

Президен­тът Румен Радев отп­рави искане до Кон­с­титуцион­ния съд за тъл­куване на раз­поредби от Кон­с­титуцията, свър­зани със законодател­ния процес, съобщи БНТ. Целта е да се преодолее противоречивата прак­тика по въп­роса допус­тимо ли е да се изменя, допълва или отменя закон, приет от Народ­ното съб­рание, преди да е обнарод­ван или когато е вър­нат за ново обсъж­дане. Дър­жав­ният глава упраж­нява кон­с­титуцион­ното си право, воден от раз­бирането, че е необ­ходимо тъл­куване на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Основ­ния закон, за да се съз­даде яснота и да се установи пред­видимост на законот­вор­чес­кия процес. Според президента е недопус­тимо, докато не бъде обнарод­ван законът, неговите раз­поредби да се изменят, допъл­ват или отменят освен при наложено вето. В противен случай, се съз­дават пред­пос­тавки за нарушаване на прин­ципа за правовата дър­жава, тъй като ще има неяс­нота относно тек­ста на приетия закон и ще бъдат засег­нати адресатите на прав­ните норми, които няма да знаят какво поведение се изис­ква от тях.

В искането дър­жав­ният глава отбелязва, че сезирането се налага заради противоречивото прилагане от законодателя на посочените раз­поредби. Има случаи, в които Народ­ното съб­рание приема пов­торно закон, вър­нат от президента за ново обсъж­дане, и изчаква обнарод­ването му, за да го измени. В други случаи пар­ламен­тът изменя закона в рам­ките на процедурата, пред­видена при обсъж­дане на вър­нат от дър­жав­ния глава закон. Наред с това има и прак­тика Народ­ното съб­рание нито да изчаква обнарод­ването на закона, нито да го променя в рам­ките на пов­тор­ното му обсъж­дане при наложено вето, а да прави измененията преди да е изтекъл срокът по чл. 88, ал. 3 от Кон­с­титуцията, и то с друг закон, чието приемане на второ гласуване е пред­с­тоящо. Наличието на раз­лични дейс­т­вия, пред­п­риети в иден­тични случаи от едно и също Народно съб­рание, е категоричен аргумент, че раз­поред­бите, за които се иска тъл­куване от КС, се прилагат по раз­личен начин.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...