Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Честит рожден ден на проф. д. ик. н. Стоян Денчев

Честит рожден ден на проф. д. ик. н. Стоян Денчев

Честит рожден ден на проф. д. ик. н. Стоян Денчев

Редак­цион­ният съвет и жур­налис­тичес­кият колек­тив на Прес­г­рупа „Днес“ — вес­т­ниците „Земя“, „Русия днес — Рос­сия сегодня“ и „Китай днес“ под­насят иск­рени пожелания за здраве, твор­чески успехи и лично щас­тие на приятеля и сърат­ника на полето на общес­т­вения живот в нашето Отечес­тво Стоян Ден­чев.

проф. Ден­чев е всес­т­ранно раз­вита лич­ност с успешна кариера в админис­т­рацията и дип­ломацията на Репуб­лика Бъл­гария — главен сек­ретар на Минис­тер­с­кия съвет, народен пред­с­тавител, пос­ланик във Фин­лан­дия, почетен кон­сул на Сул­таната Оман.

Делото на неговия живот е съз­даването на Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии, чийто рек­тор е в продъл­жение на 16 години, а понас­тоящем е пред­седател на Общото съб­рание на преподавателите и служителите на този най-бързо раз­виващ се бъл­гар­ски универ­ситет.

Под неговото ръковод­с­тво са изг­радени като отлични преподаватели десетки професори и доценти, стотици док­тори и хиляди бакалаври и магис­три по биб­лиотечни и музейни науки, инфор­мационни тех­нологии и национална сигур­ност. С неговата админис­т­ративна под­к­репа и лично учас­тие са съз­дадени пър­вите в страната Инс­титут по лидер­с­тво и Магис­тър­ска прог­рама „Лидер­ски прак­тики в дър­жав­ността, духов­ността и сигур­ността“.

Нат­рупаните знания, умения и админис­т­ративен опит са гаран­ция, че актив­ността на проф. Стоян Ден­чев и занап­ред ще дава богати плодове и ще бъде принос към доб­руването на общес­т­вото ни.

На многая лета, Стояне!

Прес­г­рупа „Днес“

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...