Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Честит рожден ден на проф. д. ик. н. Стоян Денчев

Честит рожден ден на проф. д. ик. н. Стоян Денчев

Честит рожден ден на проф. д. ик. н. Стоян Денчев

Редак­цион­ният съвет и жур­налис­тичес­кият колек­тив на Прес­г­рупа „Днес“ — вес­т­ниците „Земя“, „Русия днес — Рос­сия сегодня“ и „Китай днес“ под­насят иск­рени пожелания за здраве, твор­чески успехи и лично щас­тие на приятеля и сърат­ника на полето на общес­т­вения живот в нашето Отечес­тво Стоян Ден­чев.

проф. Ден­чев е всес­т­ранно раз­вита лич­ност с успешна кариера в админис­т­рацията и дип­ломацията на Репуб­лика Бъл­гария — главен сек­ретар на Минис­тер­с­кия съвет, народен пред­с­тавител, пос­ланик във Фин­лан­дия, почетен кон­сул на Сул­таната Оман.

Делото на неговия живот е съз­даването на Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии, чийто рек­тор е в продъл­жение на 16 години, а понас­тоящем е пред­седател на Общото съб­рание на преподавателите и служителите на този най-бързо раз­виващ се бъл­гар­ски универ­ситет.

Под неговото ръковод­с­тво са изг­радени като отлични преподаватели десетки професори и доценти, стотици док­тори и хиляди бакалаври и магис­три по биб­лиотечни и музейни науки, инфор­мационни тех­нологии и национална сигур­ност. С неговата админис­т­ративна под­к­репа и лично учас­тие са съз­дадени пър­вите в страната Инс­титут по лидер­с­тво и Магис­тър­ска прог­рама „Лидер­ски прак­тики в дър­жав­ността, духов­ността и сигур­ността“.

Нат­рупаните знания, умения и админис­т­ративен опит са гаран­ция, че актив­ността на проф. Стоян Ден­чев и занап­ред ще дава богати плодове и ще бъде принос към доб­руването на общес­т­вото ни.

На многая лета, Стояне!

Прес­г­рупа „Днес“

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...