Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП защитава родното качествено производство

БСП защитава родното качествено производство

В Деня на пчеларя лидерът на БСП Кор­нелия Нинова и народ­ният пред­с­тавител Румен Геор­гиев раз­говаряха с пред­с­тавители на пчелар­с­кия бранш в Бъл­гария. На срещата бяха обсъдени проб­лемите пред сек­тора, с които се сблъс­к­ват род­ните произ­водители на мед и пчелни продукти.

Бъл­гар­с­кият мед е качес­т­вен и здравос­ловен продукт на световно ниво. Произ­вод­с­т­вото му трябва да бъде под­к­репяно, за да може да бъде кон­курен­тен на европейс­кия и световен пазар“, заяви Нинова.

Пчеларите донесоха на Нинова истин­ски роден мед и фал­шив от 2018 година, който е на бъл­гар­с­кия пазар.

 „Важен въп­рос е кон­т­рола на качес­т­вото на меда за бъл­гар­с­кия пазар, за да може да се храним  здравос­ловно, а не с мен­тета“, добави тя.

Има реална опас­ност от фалити на стотици пчелари в цялата страна заради част от променените критерии за мал­ките и сред­ните пчелари, които на прак­тика са неиз­пъл­ними, споделиха учас­т­ници в срещата.  

Пчеларите се оплакаха от внесените от управ­ляващите промени в Закона за пчелар­с­т­вото и благодариха на пар­ламен­тар­ната група на социалис­титите за отс­тояваните в пар­ламента позиции в защита на бъл­гар­с­ките пчелари. Според пред­с­тавителите на бъл­гар­с­ките пчелари в момента цари нор­мативен хаос в сек­тора и политиката на управ­ляващите води до неговото монополизиране. На срещата с лидера на БСП – Кор­нелия Нинова, те нас­тояха за нова политика за пчелар­с­т­вото, която да е в унисон с европейс­ките насоки — Зелената сделка и стратегията “От фер­мата до трапезата“.

 Кор­нелия Нинова увери своите гости, че в управ­лен­с­ката прог­рама на БСП пчелар­с­т­вото е изведено като приоритет и левицата под­к­репя политиките за биологично произ­вод­с­тво и екологич­ното земеделие.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие