Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 63 държави вече разрешили на 4 април българите там да гласуват

63 държави вече разрешили на 4 април българите там да гласуват

63 държави вече разрешили на 4 април българите там да гласуват

63 дър­жави вече са дали съг­ласие на 4 април 2021 г. да се проведат избори за Народно съб­рание на тяхна територия, съобщи Нюз.бг. Основ­ното изис­к­ване, което страните пос­тавят, е изборите да бъдат проведени при стрик­тно спаз­ване на противоепидемич­ните мерки в съот­вет­ната дър­жава. Във връзка със специфич­ните изис­к­вания в ситуацията на пан­демия, част от дър­жавите дават съг­ласие вотът да се проведе само на територията на зад­г­ранич­ните ни пред­с­тавител­с­тва, други допус­кат да се гласува и извън тях, но след получено допъл­нително съг­ласие за всяко кон­к­ретно пред­ложение за раз­к­риване на сек­ция. От Вън­шно минис­тер­с­тво обоб­щават и получените съг­ласия тази сед­мица от Естония, Сър­бия, Словакия, Белиз, Мек­сико и Великоб­ритания, а преди това от Авс­т­ралия, Авс­т­рия, Азер­байджан, Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Бел­гия, Бразилия, Виет­нам, Грузия, Дания, Израел, Индия, Испания, Йор­дания, Казах­с­тан, Кипър, Китай, Коста Рика, Косово, Куба, Кувейт, Лат­вия, Ливан, Литва, Люк­сем­бург, Мароко, Мол­дова, Намибия, Непал, Нидер­лан­дия, Нова Зелан­дия, Нор­вегия, Обединени араб­ски емир­с­тва, Полша, Пор­тугалия, Репуб­лика Северна Македония, Румъния, Русия, Сан Марино, САЩ, Словения, Тур­к­менис­тан, Тур­ция, Узбекис­тан, Украйна, Унгария, Фин­лан­дия, Хър­ватия, Черна гора, Чехия, Швей­цария, Швеция, Ямайка и Япония.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...