Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова пред БНТ: БСП ще води позитивна кампания с решения и грижа за хората

Корнелия Нинова пред БНТ: БСП ще води позитивна кампания с решения и грижа за хората

Корнелия Нинова пред БНТ: БСП ще води позитивна кампания с решения и грижа за хората

Няма да има коалиция ГЕРБ-БСП, категорична е лидерката на социалистите

“Има три раз­лични неща от пред­ход­ните избори, заради които БСП този път ще е първа политическа сила — две за Бъл­гария и едно за пар­тията. За дър­жавата най-важното е пър­вото: много голяма част от бъл­гар­с­ките граж­дани се отър­сиха от страха и апатията, че нищо не зависи от тях и излязоха с лицата си на протеста през лятото. Това е голяма крачка нап­ред и нещо, което не беше въз­можно преди четири години. Второто за дър­жавата е, че ГЕРБ са абсолютно изчер­пани като политики — пред­лагат още от същото, нямат капацитет и ком­петен­т­ност за промяна. Това влиза в колизия с пър­вото — хората искат промяна. И третото, което е за пар­тията — през тези четири години БСП нап­рави сериозна промяна вътре в себе си. Показахме чрез тежка промяна, че можем да се борим със зад­кулисие, със зависимости — вътре при нас, така както искаме да управ­ляваме Бъл­гария. Да скъсаме с този модел на лични договорки, на скрити интереси, на изпол­з­ване на пар­тията, съот­ветно на дър­жав­ните инс­титуции, за лична облага. Тези три неща, съб­рани накуп, дават раз­лична кар­тина за тези избори“. Това каза пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в предаването “Денят започна“ по БНТ.

Имаме готов­ност и идеи да решим проб­лемите

“Знаем кои са най-наболелите проб­леми на бъл­гар­с­кото общес­тво и знаем как да ги решим. Имаме готов­ност и можем да ги решим. Ние каз­ваме — единият от най-големите проб­леми е бед­ността и неравен­с­т­вата. Имаме доказател­с­тво само от миналата сед­мица от док­лада на БНБ — по един милионер всеки ден в пос­лед­ните три месеца и в същото време — намалели 483 хил. депозити до хиляда лева в бан­ките. Това означава, че хората с най-малки депозити са си ги изтег­лили, защото не могат да оцелеят в кризата, а милионерите са се увеличи. Това означава увеличаващото се неравен­с­тво. Това не е пар­тиен проб­лем, а дър­жав­нически и проб­лем на национал­ната сигур­ност. Имаме пред­ложения да го решим. Иден­тифицирахме групите на най-засегнатите — млади семейс­тва с деца и въз­рас­тни хора. За младите семейс­тва пред­лагаме семейно подоходно облагане с намаляване на данъците за родители с деца, които работят и се осигуряват.

Преиз­чис­ляване и вдигане на пен­сиите с 2030%

За въз­рас­т­ните — преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Това означава увеличаване на всички пен­сии трайно с 2030%, а не предиз­борно с по 50 лв. Пред­лагаме прог­ресивно подоходно облагане за физичес­ките лица без промяна в кор­поратив­ния данък. Това е справед­ливо и се прилага в цял свят. През данъч­ната политика могат да се смек­чават неравен­с­т­вата“, обясни Нинова.

“Вторият проб­лем е здравеопаз­ването. Кризата показа, че здрав­ната ни сис­тема не издържа. Ние пред­лагаме не само да се увеличават парите в здравеопаз­ването, а да се промени моделът. Бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва. Да има регионално здравеопаз­ване — във всеки регион да има спешна помощ, добол­нично лечение и бол­ница. Да се уреди трайно зап­лащането на медицин­с­ките кадри като се въведе дър­жавна наредба с базово зап­лащане. Дър­жавата да поеме с финан­сиране стипен­дии и специализации на младите лекари и специалисти, с ангажимент след това те да останат в Бъл­гария“, каза още тя.

По темата с образованието Нинова комен­тира: “Добре е, че се увеличават парите на учителите, те категорично го зас­лужават. Минахме и на високи тех­нологии в образованието заради кризата. Но никой не обръща внимание на съдър­жанието на образованието — не как учат децата ни, а какво учат. Има пот­ресаващи неща в бъл­гар­с­ките учеб­ници. И тук пред­лагаме промяна в модела. В момента дър­жавата абдикира от образованието и въз­лага на час­тни колек­тиви да раз­работ­ват раз­лични учеб­ници. Един клас в момента учи литература по три раз­лични учеб­ника. Нашето виж­дане е, че трябва дър­жавата да прави учеб­ниците и да има един учеб­ник за един клас по пред­мет за цялата страна. И съдър­жанието ще отговаря на истината — няма да се под­меня историята, няма да се изк­люч­ват бъл­гар­с­ките класици и няма да се омаловажа духът и силата на бъл­гар­с­кия народ. Това е изк­лючително важно.“

ГЕРБ раз­деля и противопос­тавя хората

Кор­нелия Нинова посочи силата на ГЕРБ е в раз­делението и противопос­тавянето на хората. “Има ли един протест, който да не е бил раз­делен и хората противопос­тавени едни на други? Спом­ням си пър­вите, в които учас­т­вах като депутат — бяха на тютюноп­роиз­водители. Тогава ги раз­делиха на такива, които произ­веж­дат едролис­тни тютюни и на другите. На едните дадоха суб­сидия, на другите – не, и ги противопос­тавиха. Така беше и с протеста на май­ките на деца с увреж­дания, така беше и с лекарите на първа линия. Нашата сила — на тези, които каз­ваме, че искаме да променим този модел, трябва да е в обединението. Но за това се иска политическа мъд­рост. Още повече, че ние протег­нахме ръка за обединение, не за коалиция и управ­ление, а за нещо, което стои много над пар­тията, нещо дър­жав­ническо — това са чес­т­ните избори. Това беше важно да го нап­равим, за да вър­нем доверието на хората, че тех­ният глас ще бъде отчетен така, както е даден, независимо за коя пар­тия. Уви, може би егото на някои от другите опозиционни лидери над­деля и не се прояви политическа мъд­рост. Не изпит­вам обида, а съжаление, че не приеха протег­ната ръка на БСП“, комен­тира лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти.

Кор­нелия Нинова определи спекулациите, че има договорка между нея и Бойко Борисов като гиган­т­ска манипулация и лъжа, раз­п­рос­т­ранявана от раз­лични хора. “Като че ли повод за засил­ване на това говорене им даде моето изказ­ване пред ЦИК, когато казах, че ще правим допит­ване до членове и сим­патизан­тите на пар­тията за следиз­борни коалиции. Но кой се изп­лаши от това изречение — че ще питаме членовете на пар­тията? Изп­лашиха се точно тези хора, в чиито глави още сега се върти голяма коалиция с ГЕРБ. Зад­кулисието винаги се страхува от допит­вания и референ­думи — от мнението на хората. Тези хора, които внушават, че БСП и ГЕРБ ще нап­равят коалиция, знаят какво мисли пар­тията и че 99.99% от членовете и сим­патизан­тите на БСП ще кажат “никога коалиция с ГЕРБ“, категорична е тя.

В ефира на БНТ Нинова обясни философията си в политиката, откакто е пред­седател — да се допитва до тези, които са я овлас­тили. Тя посочи, че това е и причината да се нап­рави прекия избор за пред­седател и тогава съп­ротивата срещу него отново е била голяма.

“Допит­ването до хората е силата на истината и силата да отс­тояваш позиция. И силата не един лидер е в това — зад него да стои пар­тията, да я пита и да са на едно мнение. Допит­ването до членовете е не само чес­тно към хората, но и модерно и европейско. Това е прак­тика в редица европейски дър­жави и това прави БСП с още една крачка след прекия избор модерна, европейска и демок­ратична пар­тия“, добави тя.

Кор­нелия Нинова обясни водачес­т­вото си на лис­тата в Плов­див така: “Много е лесно да си избереш район, в който БСП е първа политическа сила, но не е лидер­ско. Според мен лидерът трябва да отиде на най-трудното място и да окуражи хората. Да поеме най-тежката битка, а Плов­див е тежка битка. На раз­лични избори ние там сме стигали до пета политическа сила. Затова изб­рах това предиз­викател­с­тво и смятам, че така се прави и го приемем за мой дълг да отида на най-тежкото място и да изнеса на гърба си най-тежката битка.“

Нови и млади хора встъп­ват в редовете на БСП

“Има вълна от няколко месеца за прием на членове на БСП. Почти във всички области вече са заявили да отида да връча елек­т­рон­ните карти на новите членове, но не смог­вам физически да отида нав­сякъде. За пос­лед­ните няколко месеца сме издали над 1 400 нови елек­т­ронни карти. Не виж­дам друга пар­тия в момента да приема тол­кова членове или изобщо да приема нови. Това ме радва. Все повече хора виж­дат  БСП като алтер­натива. Има раз­лични хора — млади, по-опитни и по-възрастни, които си въз­с­тановяват член­с­т­вото. Те са с раз­лични професии и идват напълно без­корис­тно и каз­ват: “Искаме да помог­нем, защото раз­бираме, че момен­тът е ключов и виж­даме, че БСП може да промени нещата“, комен­тира лидерът на БСП.

“Работим за спечел­ване на тези избори. Знаем какво трябва да нап­равим с управ­лението на Бъл­гария — имаме готова прог­рама и хората, които да я реализират. Продъл­жаваме с позитивна кам­пания, която решава проб­лемите на хората и гаран­тира въз­с­тановяване на Бъл­гария“, категорична е Нинова.

В зак­лючение Кор­нелия Нинова обобщи какво трябва да нап­рави БСП до  4 април: “Трябва да дадем надежда и вяра на бъл­гар­с­ките граж­дани, че промяната е въз­можна и че тя зависи от тях.  Да им дадем вяра, че заедно можем да променим нещата и да излязат да гласуват, свободно и без страх. Това е голямата цел, която трябва не само БСП да си пос­тавя, а всички, които заявяват, че искат да променим модела.“

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...