Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) НЗОК прие правилата за финансиране на заетите с пациенти с доказан коронавирус

НЗОК прие правилата за финансиране на заетите с пациенти с доказан коронавирус

НЗОК прие правилата за финансиране на заетите с пациенти с доказан коронавирус

Над­зор­ният съвет на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса прие правилата, по които ще се извър­ш­ват плащанията за финан­сирането на допъл­нител­ните въз­наг­раж­дения на медицин­ски и немедицин­ски пер­сонал, пряко зает с дей­ности по наб­людение, диаг­нос­тика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечеб­ните заведения за бол­нична помощ и ком­п­лек­с­ните онкологични цен­т­рове, съобщи БНР. Раз­мерът на тези плащания остава неп­роменен и е в раз­мер на 1 000 лв. По 1000 лв. ще получават и работещите в лаборатории, бол­нич­ната и извън­бол­нич­ната помощ, които пряко извър­ш­ват дей­ности по PCR диаг­нос­тика на COVID-19. Механиз­мът, по който лечеб­ните заведения ще получават финан­сирането за допъл­нител­ното въз­наг­раж­дение на пер­сонала, зает с диаг­нос­тиката, лечението и наб­людението на пациенти с коронавирус, не се променя спрямо правилата, дейс­т­вали до 2020 година. В приетите правила се рег­ламен­тира и зап­лащането по десет лева за пос­тавяне на имунизация срещу COVID-19. Продъл­жава и прилагането на всички досегашни финан­сови инс­т­рументи, насочени към запаз­ване стабил­ността на здрав­ната сис­тема и под­к­репа на работещите в нея. Гаран­тиране на 85 процента от приходите на лечеб­ните заведения от Здрав­ната каса спрямо установен базисен раз­мер, изп­лащане по 1000 лв. на всеки общоп­рак­тикуващ лекар, изп­лащане на сред­с­тва за работата на ДКЦ и медицин­с­ките цен­т­рове, свър­зани с осигуряване и диаг­нос­тика на пациенти със съм­нение за коронавирус. Гаран­тира се и финан­сирането на допъл­нителни въз­наг­раж­дения за наетия пер­сонал в раз­мер на 600, 360 или 120 лв. Здрав­ната каса е съз­дала необ­ходимата организация, която да поз­воли своев­ременно обработ­ване на отчетените документи на лечеб­ните заведения и изп­лащане на всички дъл­жими сред­с­тва не по-късно от 24 фев­руари.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...