Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Здравето не бива да е стока, която се търгува в болниците

Корнелия Нинова: Здравето не бива да е стока, която се търгува в болниците

Корнелия Нинова: Здравето не бива да е стока, която се търгува в болниците

Стъпките, които ще предприем ще срещнат яростна съпротива, защото засягат много интереси. Но няма да ни разколебаят, категорична е лидерката на БСП

Здравето не бива да е стока, която се тър­гува в бол­ниците. Този водещ прин­цип в сек­тора на здравеопаз­ването Кор­нелия Нинова пот­върди като един от приоритетите за БСП. Пред БНТ в събота Нинова още вед­нъж заяви, че левицата ще пред­ложи промяна на модела, а не просто увеличаване на парите за здраве.

От БСП обещават няколко важни решения в тази посока и очак­ват те да срещ­нат ярос­тна съп­ротива, защото ще засег­нат много интереси. Но не отдел­ните интереси, а здравето на всеки бъл­гар­ски граж­данин трябва да бъде в цен­търа на сис­темата, смятат социалис­тите, които са решени да работят за ефек­тивно, дос­тъпно и качес­т­вено здравеопаз­ване.

Една от пър­вите стъпки в ще е бол­ниците да прес­танат да бъдат тър­гов­ски дружес­тва, а ако час­т­ните бол­ници искат да пол­з­ват ресурса на НЗОК, да се отпишат от Тър­гов­с­кия регис­тър и да се впишат по Закона за лечеб­ните заведения.

Друг приоритет е регионал­ното здравеопаз­ване, където хората имат големи очак­вания по отношение на спеш­ната помощ, добол­нич­ното и бол­нич­ното лечение.  Неот­давна Нинова припомни, че хората от Видин­ско очак­ват да се въз­с­тановят зак­ритите отделения в един­с­т­вената бол­ница там, тези в Смолян — в областта да има поне една денонощна аптека, а родил­ките в Тър­говищко — да не им се налага да пътуват 100 километра, за да родят в бол­ница.

Друга спешна стъпка е задър­жането на кад­рите в здравеопаз­ването. БСП пред­лага това да се пос­тигне с единна Дър­жавна наредба за базова зап­лата, над която бол­ниците могат да над­г­раж­дат. Според Нинова дър­жавата трябва да поеме с финан­сиране стипен­дии и специализации на младите лекари и специалисти, с ангажимент след това те да останат в Бъл­гария.

Наложителна според БСП е промяната и в лекар­с­т­вената политика. Първо, като се намали ДДС на лекар­с­т­вата а оттам – и на цената им, тъй като те са регулирана стока. И второ, тър­говете за лекар­с­тва да се поемат от здрав­ното минис­тер­с­тво, а да не се правят във всяка бол­ница поот­делно, защото при поръчано по-голямо количес­тво може да се пос­тигне по-ниска цена.

Още през есента, когато се обсъж­даше бюджетът на НЗОК, Кор­нелия Нинова нарече абсур­дно твър­дението на управителя на касата, че сега не е време за промени. „Това време отдавна мина. Най-болната нация в ЕС и с най-ниска продъл­жител­ност на живота е повече от изис­к­ване за промяна. То е императив за нова политика в сек­тора“, заяви лидерът на БСП.

Задър­жането на кад­рите в здравеопаз­ването може да се пос­тигне с единна Дър­жавна наредба за базова зап­лата, над която бол­ниците могат да над­г­раж­дат. Могат да се спрат краж­бите и източ­ването.

Задъл­жително е да се нап­равят няколко важни стъпки, за да се подобри всичко в сек­тора и това да пов­лияе върху здравето на нацията. Тези стъпки ще срещ­нат ярос­тна съп­ротива и няма да са леки. Ще се засег­нат много интереси. Но това няма да ни отк­лони в нашата решимост за ефек­тивно, дос­тъпно и качес­т­вено здравеопаз­ване за всеки бъл­гар­ски граж­данин. Той трябва да е в цен­търа на сис­темата, а не отделни интереси.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...