Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: С 6 електронни регистъра ще помогнем на бизнеса и гражданите

Корнелия Нинова: С 6 електронни регистъра ще помогнем на бизнеса и гражданите

Корнелия Нинова: С 6 електронни регистъра ще помогнем на бизнеса и гражданите

С нашите предложения 788 000 семейства с деца ще плащат по-ниски данъци, с намаляване на налога с 500 лева на всяко дете, заяви лидерката на БСП

Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова проведе среща с Асоциацията на организациите на бъл­гар­с­ките работодатели. Лидерът бе прид­ружавана от пред­седателя на икономичес­ката комисия в пар­ламента и народен пред­с­тавител от БСП Петър Кънев, депутатите Явор Божан­ков, Димитър Дан­чев и екс­перти на БСП. „Чухме приоритетите на работодател­с­ките организация. Раз­говорите с пред­с­тавителите на работодателите са изк­лючително важни, защото за БСП социал­ната политика, здравеопаз­ване и образование са абсолютен приоритет, но за да има сред­с­тва за тези сфери, трябва да има раз­вита икономика. Затова сме готови с една разумна прог­рама за пар­ламен­тар­ните избори, с кон­к­ретен план за раз­витие на икономиката и с акцент бъл­гар­ско и родно произ­вод­с­тво. Пред­с­тавихме нашата предиз­борна плат­форма в частта икономика и социална политика и заявихме нашите приоритети”, това заяви Нинова пред жур­налисти след среща с Асоциацията на организациите на бъл­гар­с­ките работодатели.

Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти комен­тира данъч­ната политика, на която залага БСП:  „Кор­поратив­ният данък за фир­мите ще остане 10%, както е досега и той няма да бъде вдиган. Пред­лагаме промяна в доходите на физичес­ките лица. С нашите пред­ложения 788 000 семейс­тва с деца ще плащат по-ниски данъци, защото пред­лагаме семейно подоходно облагане с намаляване на данъка с 500 лева на всяко дете.”.

Кор­нелия Нинова комен­тира и пред­ложението на БСП за решаване на големия проб­лем с админис­т­ратив­ната тежест: „Нашата предиз­борна плат­форма пред­вижда категоричен нап­редък по изг­раж­дане на елек­т­рон­ното правител­с­тво. Пред­с­тавихме на биз­неса нашите 6 елек­т­ронни регис­търа, които ние пред­виж­даме да изг­радим. Те ще помог­нат на икономиката, но и са сериозно сред­с­тво за борба срещу коруп­цията.” Като трети проб­лем лидерът на левицата определи лип­сата на кадри в страната. „Бъл­гар­с­ката икономика има нужда от кадри. Затова пред­лагаме в предиз­бор­ната ни плат­форма обвър­з­ване на бъл­гар­с­кото образование с нуж­дите на икономиката. Определяне на ключовите сек­тори, по които Бъл­гария може да бъде кон­курен­т­нос­пособна и залагане на тези специал­ности в училищата и универ­ситетите, както и дър­жавен ангажимент за стипен­дии в тези специал­ности, така че да гаран­тираме бъл­гар­ски кадри за бъл­гар­с­ката икономика.” Нинова пое ангажимент за трайно законодател­с­тво, без лобис­тки интереси в него, и с оценка на въз­дейс­т­вие на всеки един закон. Тя бе категорична, че е наложително изчис­т­ване на лобис­т­кото законодател­с­т­вото, както със­тавяне на екс­пер­тен съвет и екип в пар­ламента с ангажимент за трайно законодател­с­тво.

БСП пред­лага преус­т­ройс­тво на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие с ориен­тация към мал­ките и средни фирми

, както и увеличаване капацитета на Бъл­гар­с­ката аген­ция по тран­с­пор­тно зас­т­раховане, за да се под­помогне износа: „Нужни са и данъчни облек­чения за стар­тиращи ком­пании и фирми, раз­к­риващи работни места в слабо раз­вити райони”. „Обсъдихме заедно нашето виж­дане за Плана за въз­с­тановяване и раз­витие. Това са огромни въз­мож­ности за бъл­гар­с­ката икономика и социална политика. Нашите бележки по плана, който пред­с­тавя правител­с­т­вото и алтер­натив­ния план на БСП”, посочи Кор­нелия Нинова. Асоциацията на организациите на бъл­гар­с­ките работодатели /АОБР/ обединява национално пред­с­тавителни работодател­ски организации в Бъл­гария – Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ); Бъл­гар­ска стопан­ска камара – Съюз на бъл­гар­с­кия биз­нес (БСК); Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата (БТПП) и Кон­федерацията на работодателите и индус­т­риал­ците в Бъл­гария (КРИБ). Ком­паниите и пред­п­риятията, членуващи в четирите работодател­ски организации от АОБР, дават работа на 82 % от всички наети у нас. В тях се произ­веж­дат  86 % от брут­ната добавена стой­ност в страната.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...