Главният архитект на “Триадица“ Иван Шишков напуска поста заради инцидента със загиналото момче

Главният архитект на “Триадица“ Иван Шишков напуска поста заради инцидента със загиналото момче

Глав­ният архитект на район “Триадица“ подава оставка заради инцидента с убитото от ток момче. Вчера сут­ринта кметът на района е раз­говарял с Иван Шиш­ков и той е заявил, че ще напусне, за да се пос­тигне мак­симално изяс­няване на ситуацията, което според него е чисто човешка и морална пос­тъпка, съобщи БНТ. Той отрича да е под­пис­вал въп­рос­ната бележка, която преди ден кметът на София посочи като една от причините за трагич­ния инцидент. В медий­ното прос­т­ран­с­тво беше изнесена инфор­мация за служебна бележка. Тази бележка е била издадена и под­писана в период, когато глав­ният архитект, който заема длъж­ността от 2008 година, не е бил на работа. Кой я е под­писал, каква е връз­ката и каква е съп­ричас­т­ността на този документ, ще кон­с­татират раз­с­лед­ващите органи, увери кметът Димитър Божилов. Район “Триадица“ е отговорил на пис­мата, споменати от Столична община, с едно-единствено нещо — с работа на терен — категоричен беше Божилов. Пис­мото съдържа списък с 23 обекта на територията на нашия район. Те пред­с­тав­ляват рек­лами, маси, столове, съоръжения от временен харак­тер. От тях 11 дори не са били налични към момента на провер­ката. Останалите 6 не са с точни коор­динати, а за още 6 са със­тавени кон­с­тативни актове. Тър­гов­с­ките обекти, които в момента са обект на общес­т­вена дис­кусия, не фигурират в този списък, каза кметът. Районът е със­тавил десетки кон­с­тативни актове и глоби за други подобни незаконни обекти.

От Столич­ната община отговориха, че са били издадени две писма от глав­ния архитект и тези обекти не са фигурирали само във второто писмо, защото то е било с раз­решителни, издадени от глав­ния архитект. Има нарушения в пос­тавянето и екс­п­лоатацията на всеки един от обек­тите на тротоара пред бол­ница „Свети Иван Рил­ски”. Напълно незаконни са и обек­тите в двора на бол­ницата. За нито един от тях няма издадено удос­товерение за въвеж­дане в екс­п­лоатация, съобщи кметът на София Йор­данка Фан­дъкова, припомни БНТ. Вчера кметът на “Триадица“ заяви, че става въп­рос за 5 обекта. Обясни, че два от обек­тите са одоб­рени, един е точно по схемата, пред­ложена от глав­ния архитект, един е напълно незаконен, а два плащат наем към бол­ницата. Божилов не отрича, че през пос­лед­ните сед­мици шах­тата е била отваряна няколко пъти, но той не знае каква работа е била извър­ш­вана по нея, защото булевар­дът е основна артерия и не се под­държа от район “Триадица“. Според кмета смъртта на едно дете пос­тавя на дневен ред изк­лючително много въп­роси, които трябва да бъдат изяс­нени. Ние бяхме пот­ресени от този инцидент не само като чинов­ници, но и като хора и искаме като всички останали истината да излезе наяве. Справед­ливостта трябва да бъде въз­дадена и винов­ните лица трябва да поемат отговор­ност, смята Божилов.