Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб27022021

Брой 40, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крум Дончев: Да се противопоставим на Пакета „Мобилност 1”

Крум Дончев: Да се противопоставим на Пакета „Мобилност 1”

Крум Дончев: Да се противопоставим на Пакета „Мобилност 1”

Док­ладът на Европейс­ката комисия, във връзка с ефекта върху кар­бонизацията на приетото задъл­жение за връщане на превоз­ните сред­с­тва до екс­п­лоатацион­ните цен­т­рове на пред­п­риятията от Пакета за „мобил­ност 1“, е категоричен. Огром­ното увеличение на праз­ния пробег или скок от 2,5 милиарда километра годишно води след себе си 5% процента увеличение на въг­лерод­ните емисии в атмос­ферата, натовареност на път­ната мрежа и значително увеличение на пътно-транспортни произ­шес­т­вия, при което стратегията за декар­бонизация на ЕС и Пакетът за „мобил­ност 1“  са в пълно противоречие, а ефек­тът върху икономиките ще бъде пагубен, както в национален, така и в общо-европейски план.

Опитите да се съз­даде соб­с­т­вен икономически модел, който да бъде източ­ник на финан­сов ресурс само за цен­т­рална Европа чрез изземането на икономическа дей­ност от дър­жавите по периферията, няма да доведе до нищо друго освен до кризи. Нас­тъпва изк­лючителен хаос в законодател­с­т­вото на Съюза, като се пос­тавят в сериозно противоречие Рег­ламенти 1071/2009 и 1072/2009 с един от основополагащите прин­ципи на Европейс­кия съюз – този за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали. 

Пороч­ните тек­с­тове биха довели най-общо до прех­вър­лянето на активите на източ­ноев­ропейс­кия тран­с­пор­тен бранш към Западна и Цен­т­рална Европа. Тогава ще станем свидетели на значителен ръст на цената на тран­с­пор­т­ната услуга, в след­с­т­вие на много по-високите данъци и такси. Тази цена е един от основ­ните ком­поненти в цените на продук­тите за край­ния пот­ребител. Това логично ще доп­ринесе за намаляване на кон­курен­тос­пособ­ността на произ­водителите и тър­гов­ците на стоки. Грешно е схващането, че този модел би довел до въвеж­дането на по-добри условия на труд за шофьорите.

По своята  същ­ност Пакетът за „мобил­ност 1“ е антиев­ропейски, антисоциален, антиекологичен, дис­к­риминационен и ще доведе до общоев­ропейски икономически срив, носещ негативни пос­ледици за всеки сек­тор от икономиките, дори и на световно ниво.

Пар­тията на европейс­ките социалисти (ПЕС) трябва да освободи своя общоев­ропейски социален заряд и да се противопос­тави на Пакетът за „мобил­ност 1“, прив­личайки на своя страна всички пар­ламен­тарно пред­с­тавени пар­тии от Европейс­кия пар­ламент, като премах­нат недоразуменията в тек­с­товете на пакета, които пос­тавят цяла Европа в със­тояние на международно-икономически и общо-социален сблъсък.

Надеж­дата на бъл­гар­с­кия и източно-европейския тран­с­пор­тен бранш е в отк­ровената заин­тересованост на съв­ремен­ните политици за бъдещето на Европа, за ней­ната екология и декар­бонизация, за раз­витието на европейс­кия малък и среден биз­нес, както и в поч­теността и доб­ронамереността на европейс­ките лидери, очак­вайки пред­п­риемането на кон­к­ретни дейс­т­вия от тяхна страна с основен фокус върху раз­витието на европейс­ката свър­заност, дигитал­ната инф­рас­т­рук­тура и безопас­ността на граж­даните.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Треньорът на ЦСКА не се притеснява от „орлите“

Лудогорец разполага с добри футболисти, но аз познавам техните слабости, обяви Бруно Акрапович

Треньорът на ЦСКА Бруно Акрапович заяви, че ня…

Прочети още:

Loading...

Свят

“Дейли Мирър“: Нов лидер на “Ал Кайда“ подготвя атентати

“Ал Кайда“ вероятно под­готвя атен­тати, подобни на тези от 11 сеп­тем­ври 2001 г.“, пише британ­с­кият в. “Дейли мирър“, пише Епицен­тър.

Според из…

Прочети още:

Loading...

Земеделие