Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Радев призова институциите да реагират на дискриминацията на българи в Северна Македония

Радев призова институциите да реагират на дискриминацията на българи в Северна Македония

Президен­тът Румен Радев призовава за своев­ременна реак­ция от отговор­ните инс­титуции в Бъл­гария и Репуб­лика Северна Македония на сиг­налите на наши сънарод­ници от югозапад­ната ни съседка за важни проб­леми, пред които са изп­равени, съобщи БНТ. Позицията на бъл­гар­с­кия дър­жавен глава е мотивирана от получено в президен­т­с­ката инс­титуция писмо от етнически бъл­гари от Репуб­лика Северна Македония, в което те изразяват заг­риженост от тях­ното продъл­жаващо дис­к­риминиране там. Президен­тът счита, че правата на човека и защитата от дис­к­риминация са в основата на демок­рацията. Те са и фун­дамен­тална част от Копен­хаген­с­ките критерии за член­с­тво в Евросъюза. Според дър­жав­ния глава уважението към свобод­ното право на самооп­ределение на сънарод­ниците ни в Репуб­лика Северна Македония, които въп­реки всички реп­ресии през тоталитар­ното минало, са съх­ранили и продъл­жават отк­рито да изявяват своята бъл­гар­ска национална иден­тич­ност, е ключова стъпка в раз­витието на доб­росъсед­с­ките отношения между двете дър­жави. Над 100 000 граж­дани на Репуб­лика Северна Македония имат бъл­гар­ско граж­дан­с­тво, придобито на базата на свободно волеизяв­ление и докумен­тално удос­товеряване на тех­ния бъл­гар­ски етнически произ­ход. Хиляди други са в процедура на раз­г­леж­дане на заяв­ленията им за придобиване на бъл­гар­ско граж­дан­с­тво. Тези обек­тивни факти очак­ваме да намерят израз и в противодейс­т­вието на официал­ните власти в Р Северна Македония срещу тревож­ните измерения, които взима езикът на омразата срещу Бъл­гария и бъл­гарите в Р Северна Македония. Бъл­гарите в Репуб­лика Северна Македония трябва да имат равни права с тези на останалите граж­дани на страната в съот­вет­с­т­вие с най-високите световни и европейски стан­дарти. Този основен прин­цип на демок­рацията е заложен и в духа на Договора за приятел­с­тво, доб­росъсед­с­тво и сът­руд­ничес­тво между двете страни от 2017 г. Президен­тът Румен Радев под­к­репя отп­равените призиви в пис­мото към бъл­гар­с­ките инс­титуции да улес­нят процедурите за придобиване на бъл­гар­ско граж­дан­с­тво за отк­рито заявяващите бъл­гар­с­ката си иден­тич­ност наши сънарод­ници в Репуб­лика Северна Македония, а инс­титуциите в югозапад­ната ни съседка да съз­дадат всички условия и да гаран­тират правото на сънарод­ниците ни на свободно и ясно волеизяв­ление да се самооп­ределят като бъл­гари по произ­ход в съот­вет­с­т­вие с прин­ципите на меж­дународ­ното право. По повод призива на президента Радев МВнР припомни, че винаги е реагирало на подобни сиг­нали на всички дип­ломатически нива и често е съоб­щавало пуб­лично за тези свои дейс­т­вия. Изразяваме удов­лет­ворение, че дър­жав­ният глава споделя нашата позиция, че Репуб­лика Северна Македония трябва да уважава правото на самооп­ределение на всички свои граж­дани, включително тези с бъл­гар­ско самосъз­нание, се казва в писмо от Вън­шно минис­тер­с­тво.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...