Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стоян Мирчев: С гражданската квота отворихме партията и разширихме „ветрилото” на подкрепата

Стоян Мирчев: С гражданската квота отворихме партията и разширихме „ветрилото” на подкрепата

Стоян Мирчев: С гражданската квота отворихме партията и разширихме „ветрилото” на подкрепата

Ние сме един­с­т­вената демок­ратична пар­тия и като такава след редене на листи винаги има и доволни, и недоволни. Има леко нап­режение, но ние сме пар­тия, в която сме показали през годините, че наредим ли нашата листа, изложим ли нашата плат­форма, сме готови за избори и вър­вим нап­ред“, категорично заяви Стоян Мир­чев, народен пред­с­тавител от Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“, в ефира на БТВ

В предаването “Тази сут­рин“ депутатът от левицата обясни процедурата, по която се редят лис­тите с кан­дидатите за депутати от БСП за пред­с­тоящите избори на 4 април: „Уставът в пар­тията много ясно е записал, че водачите ще се пред­лагат от Изпъл­нител­ното бюро към Национал­ния съвет, който трябва да ги одобри“.

Като водач на лис­тата в Пер­ник Стоян Мир­чев опроверга слуховете, че в града има нап­режение: „В нашата пар­тия критики винаги има по една или друга линия. Ние имахме критични бележки по две кон­к­ретни политики на Станис­лав Владимиров, но отново се насажда грешно впечат­ление, че дирек­тно го атакуват.“

По думите на социалиста граж­дан­с­ките квоти показ­ват, че БСП отваря широко вет­рилото на пар­тията — има фут­болисти, юристи, професори, док­тори.

Обединението за спасяването на дър­жавата е на много по-високо рав­нище. Всички раз­личия, дори и фут­бол­ните, могат да бъдат раз­решени с една един­с­т­вена цел — да спрем срутището ГЕРБ, защото то унищожава страната ни.“ Това комен­тира Мир­чев по повод фут­бол­ните имена на Емил Велев и Христо Мараш­лиев, които намериха място в лис­тите на левицата. „Знаем отношенията между ЦСКА и Лев­ски, но тези двама кан­дидати са намерили силата да бъдат в една листа и да се борят за страната ни.“

Стоян Мир­чев отп­рави критики към пар­ламента, където по думите му от 30 години се говори за сметки, а е време да започне да се говори за политики.

На въп­роса справят ли се управ­ляващите с ковид кризата Стоян Мир­чев отговори: „Бъл­гар­с­кият народ със соб­с­т­вени сили успява да се справи, защото политичес­ките решения, които вземат управ­ляващите, не са свър­зани със степента на заболеваемост – отваряме, когато се вдига заболеваемостта, зат­варяме, когато тя намалява. В Икономическа комисия на пар­ламента сме обсъж­дали, че част от мер­ките закъс­няха с месеци.“ Той даде за пример под­к­репата за сред­ните пред­п­риятия до 250 хиляди, която закъсня с една година.

С вак­синацията социалис­тът отбеляза, че проб­лемът е същия: „Не можаха да нап­равят инфор­мационна кам­пания, не можаха да убедят част от общес­т­вото, че тези вак­сини са полезни — 48% от бъл­гарите не искат да се вак­синират. Не може да поръчаме едно огромно количес­тво само от една вак­сина и в един момент да се окаже, че няма дос­татъчно дози“, заяви народ­ният пред­с­тавител от БСП, според когото това е пореден пример, в който общес­т­вото се опитва да се справи с проб­лемите, които управ­ляващите на думи решават, а на прак­тика задъл­бочават.

Проб­леми има, около тези проб­леми има въп­роси, а ГЕРБ не успява да отговори адек­ватно. В същото време виж­даме хаос в сис­темите, които се опит­ват да оправят“, завърши Стоян Мир­чев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...