Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Ще бъдем първа политическа сила

Корнелия Нинова: Ще бъдем първа политическа сила

Здравеопазване, икономика, образование, доходи, бедност и неравенство, екология – във фокуса на БСП

Целта ни е да сме първа политическа сила. Ще изчакаме резул­тата на 4-ти. Имаме ясна предиз­борна прог­рама и план за управ­ление. Готови листи с професионалисти и чес­тни хора. Стар­тираме позитивна прог­рама. Стъп­ваме на 4-годишния си вече опит като категорична опозиция и гледаме нап­ред. Пос­тавяме си цели и ги прес­лед­ваме”. Това заяви по БНР лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова, която допълни: „Мисля, че нап­равихме един силен отбор от професионализъм, поч­теност, младост и опит­ност. При нас никой еднолично не посочва този или онзи. Нека да уважаваме решението на колек­тив­ните си органи“, добави още тя относно пар­тий­ните листи за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори.

Попитана защо така БСП се рои, като се вземе пред­вид, че двама души от БСП са напус­нали и са се присъединили към лис­тите на ВМРО, Нинова отговори:

За пър­вия колега, който споменахте, само да отбележа, че е изк­лючен от пар­тията заради организиране и учас­тие в побой над друг колега. Прави впечат­ление, че тези, които напус­наха, го нап­равиха, след като един не е изб­ран на пряк избор за пред­седател на пар­тията. Другият, защото не е изб­ран за член на Национал­ния съвет от Кон­г­реса – най-висшият колек­тивен орган на пар­тията. Третият, защото не е водач или поне начело в листа на БСП. Това означава, че такива хора искат да изпол­з­ват пар­тията кариерис­тично и за пос­тове. Няма идеология, няма кауза, няма прог­рама“.

Нерядко напус­налите гласуват в под­к­репа на управ­ляващото мнозин­с­тво. Сами си правете извода защо са напус­нали и какво говори това“, каза още тя.

Правител­с­т­вото се провали с вак­синацион­ния план, категорична е Кор­нелия Нинова.

Виж­дате, че въп­реки обявените зелени коридори и опаш­ките, които чакат доб­роволно да се вак­синират, няма вак­сини. Не бих раз­б­рала обвинението за лобизъм, след като ЕК заяви, че всяка дър­жава е свободна да договаря двус­т­ранно, с която друга страна прецени, извън европейс­кия план, който общо сме одоб­рили на соб­с­т­вена отговор­ност. Нали затова са управ­ляващи – да поемат един път отговор­ност, да не се крият пос­тоянно зад гърба на този или онзи. В такива ситуации се искат смели решения, ако искаш да се пог­рижиш за народа си. Когато нямат аргументи, управ­ляващите си служат с такива приказки. Важно е в чет­вър­тък как ще гласуват в здрав­ната комисия. Ние пред­лагаме да има избор – да се даде въз­мож­ност да се дос­тавят и бъл­гар­с­ките граж­дани да могат да избират свободно“, комен­тира Нинова.

По думите ѝ всичко, което може да помогне в този момент, да го има на пазара и всеки да може да си избере.

Здравеопаз­ване, икономика, образование, доходи, бед­ност и неравен­с­тво, екология. Това ще са фокусите в работата на БСП, обясни Нинова:

От години имаме алтер­нативи. Все повече сред­с­тва се отделят за здравеопаз­ване, но качес­т­вото и дос­тъп­ността до него не се подоб­ряват. Искаме бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва, а лечебни заведения. Искаме намаляване на ДДС за лекар­с­т­вата на 9%. Искаме да има регионализация на здравеопаз­ването. Да се регулират зап­латите на хората в здрав­ния сек­тор. В образованието — дър­жим на един учеб­ник за един клас в цялата страна, да нарас­т­ват зап­латите на учителите, дигитализация“.

В предаването „Неделя 150“ Нинова допълни:

Работата на 44-тия пар­ламент беше под­чинена на премиера. Мнозин­с­т­вото произ­веж­даха нет­райно и лобис­тко законодател­с­тво, коруп­цията се залагаше в законите. Нап­ример, закупуването на лекар­с­т­вата в дър­жав­ните, в общин­с­ките и в час­т­ните бол­ници. Дър­жав­ните и общин­с­ките трябва да правят общес­т­вени поръчки и тър­гове, а час­т­ните могат да се договарят дирек­тно. Нап­ример, опитите за угаж­дане на гор­с­ката мафия, като раз­решат без­кон­т­рол­ната сеч на общин­ски гори. Ние сме нап­равили списък на лобис­тко законодател­с­тво“.

Лидерът на БСП поясни, че в новия пар­ламент ще нас­тояват за:

Въз­с­тановяване на блиц кон­т­рола, да има месечен отчет на премиера пред пар­ламента, парите на хората, платени от данъци, да се хар­чат през пар­ламента. Съдър­жанието на законодател­с­т­вото да е трайно, защото нап­ример Кодек­сът на труда е променян над 200 пъти. Да прек­ратим пороч­ната прак­тика между първо и второ четене на един закон да се вкар­ват промени в 17 други закона, имаме такъв случай. Намаляване на зап­латите на депутатите и зам­разяването им“.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...