Корнелия Нинова: Правителството да договори доставка на руската ваксина „Спутник V“

Борисов прехвърля отговорността си на Европа, на производителите на ваксини, припомни лидерката на БСП

В Дек­ларация от името на Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова нас­тоя Народ­ното съб­рание да приеме решение, с което да въз­ложи на бъл­гар­с­кото правител­с­тво да започне двус­т­ранни раз­говори за дос­тавка на рус­ката вак­сина „Спут­ник V“. 

Лидерът на левицата в пар­ламента съобщи, че днес решението ще бъде  внесено в деловод­с­т­вото на Народ­ното съб­рание и призова то да бъде включено в прог­рамата на пар­ламента преди неговото раз­пус­кане за изборите. В противен случай Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ ще упражни правото си да свика извън­редно заседание.

Пъл­ният текст на Дек­ларацията от името на ПГ на „БСП за Бъл­гария“:

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани,

Правител­с­т­вото на Борисов не се справи с нито една от пос­ледиците на кризата от Covid-19 – нито здрав­ната, нито социал­ната, нито икономичес­ката. А сега е наред процесът по доб­роволно вак­синиране и изпъл­нението на вак­синацион­ния план. 

Ситуацията е след­ната – Бъл­гария е на едно от пос­лед­ните места в Европа и близо два месеца след началото на процеса са нап­равени около 135 000 вак­синации, а 1/5 от имунизираните са получили втора доза от вак­сините.

Раз­бира се, далеч по-добре стоят нещата в другите европейски дър­жави, където пър­венци са Дания, Италия, Испания, Словения. Много по-добре са и дър­жавите около нас – Сър­бия, Тур­ция, Гър­ция, където вак­синираните са четирик­ратно по-висок дял.

Преди два дни управ­ляващите и Национал­ният оперативен щаб зарязаха Национал­ния вак­синационен план с неговите 5 фази и пус­наха свободно вак­сините на „Астра Зенека“ за желаещите да се вак­синират. Извиха се опашки в София и в големите градове, където желаещите се наредиха рано от сут­ринта да получат тази вак­сина. Раз­к­рити бяха и денонощни пун­к­тове, включиха се и лич­ните лекари. 

Какво се оказа обаче впос­лед­с­т­вие – няма вак­сини. Хаос и неком­петен­т­ност в цялата дър­жава. Карате лич­ните лекари да правят списъци, а след това ги връщате, защото не са осигурени вак­сините.

Според европейс­ките прог­нози, ако правител­с­т­вото работи така по този въп­рос, 70% от населението ни ще бъде вак­синирано през 2040 г. Вашата неком­петен­т­ност и хаотич­ност ще се отрази дъл­гос­рочно не само на здрав­ния статус на населението ни, но и на икономиката и на стан­дарта на живот. Дър­жави, които нап­ред­наха в този процес, ще въз­с­тановят по-бързо икономиките си и ножиците между нас и тях ще се отворят драс­тично.

Както обик­новено, и премиерът, и минис­три се оправ­даха с чужди грешки. Скриха се зад гърба на Европа, накараха се на произ­водителите на вак­сини – в стар стил, все някой друг е виновен. Само че ето как стоят нещата е Европа и какво каз­ват комисарят по здравеопаз­ване и говорителят на Европейс­ката комисия: по думите на Европейс­кият комисар по здравеопаз­ване дър­жавите в ЕС като Унгария са в правото си да се снаб­дяват с вак­сини, как­вито преценят. Без да раз­читат един­с­т­вено на Европейс­ката стратегия, която включва препаратите на „Фай­зер“, „Модерна“ и „Астра Зенека“. Ето какво казва говорителят на Европейс­ката комисия в отговор на въп­рос, свър­зан с рус­ката вак­сина „Спут­ник V“: „Дър­жавите от Европейс­кия съюз имат свободата да се снаб­дяват с вак­сини извън стратегията на ЕК, но на соб­с­т­вена отговор­ност.“

И тук идва въп­росът за отговор­ността. Смели дър­жав­ници в Европа и света не се скриха зад чужди решения и поеха лична отговор­ност пред народите си. Нищо подобно не може да очак­ваме от нашия премиер, раз­бира се. Пър­вият път, ако си спом­няте, правител­с­т­вото се скри зад решение на Народ­ното съб­рание. Поиска от народ­ните пред­с­тавители да одоб­рим дейс­т­вия на правител­с­т­вото за сключ­ване на споразумения за покупка на вак­сини. Спом­няте ли си това решение на пар­ламента от 3 декем­ври 2020 г.?

Тъй като не можем да очак­ваме премиерът да прояви изк­лючителна смелост в тази ситуация, ние поемаме инициативата и внасяме днес в Народ­ното съб­рание решение да се тър­сят допъл­нителни въз­мож­ности за Бъл­гария като нас­тояваме Народ­ното съб­рание да въз­ложи на бъл­гар­с­кото правител­с­тво да започне двус­т­ранни раз­говори за дос­тавка на вак­сината „Спут­ник V“, както нап­равиха Унгария, Израел и Словения. 

Нас­тояваме това решение да бъде раз­г­ледано преди раз­пус­кане на Народ­ното съб­рание. Забавянето ще се отрази тежко. Приемането на това решение ще даде въз­мож­ност желаещите доб­роволно да се вак­синират да имат дос­тъп до вак­сини и да имат право на по-широк избор. Това ще помогне на здрав­ната сис­тема и на икономиката. Тем­повете на вак­синиране са условие за раз­х­лаб­ване на мер­ките, за въз­с­тановяване на работата на биз­неса, за повишаването на качес­т­вото на живот на бъл­гар­с­ките граж­дани и за плав­ното въз­с­тановяване на Бъл­гария от кризата.

Днес решението се внася в деловод­с­т­вото на Народ­ното съб­рание. Очак­ваме от ръковод­с­т­вото му то да бъде спешно включено в прог­рамата на пар­ламента преди да се раз­пус­нем за изборите. В обратен случай, ще упраж­ним правото си по Правил­ника за дей­ността и работата на Народ­ното съб­рание и с под­писи ще искаме извън­редно заседание по този въп­рос.