Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев: Коронавирусът разкри болезнено недостатъците на системата

Президентът Радев: Коронавирусът разкри болезнено недостатъците на системата

Президентът Радев: Коронавирусът разкри болезнено недостатъците на системата

Коронавирусът раз­кри болез­нено недос­татъците на сис­темата, неравен­с­т­вата в дос­тъпа до медицин­ски услуги и дис­балан­сите в раз­п­ределението на човеш­кия и финан­сов ресурс, заяви президен­тът Румен Радев в слово пред удос­тоени с почетен знак медици. Многото загубени човешки животи нап­равиха нетър­пимо пренеб­режението към фак­тът, че сис­темата е смър­тоносна болна по отношение на профилак­тиката и превен­цията на социално значимите заболявания, каза той, цитиран от БНТ. Президен­тът заяви още, че правото на здраве, а не апетитът за печалба от болести, трябва да бъде водещият прин­цип, на който се под­чинява цялата наша здравна сис­тема.

Затова отдавна се говори, че тя се нуж­дае от лечение. Лечение, което да спре загубата на кадри, лечение, което да съз­даде условия за по-добра здравна организация, за раз­г­ръщане на вашия талант, обърна се президен­тът към медиците, удос­тоени с почетен знак. По случай Светов­ния ден на здравето дър­жав­ният глава отличи с Почет­ния знак на президента 15 изявени бъл­гар­ски лекари и специалисти по здравни грижи. Отличията са за професионализма и всеот­дай­ността на медиците в грижата за здравето на пациен­тите. Номинациите са пред­ложение на Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз, Национал­ното сдружение на общоп­рак­тикуващите лекари в Бъл­гария, Бъл­гар­с­ката асоциация на професионалис­тите по здравни грижи и Алианса на бъл­гар­с­ките акушерки. На пър­вата церемония дър­жав­ният глава Румен Радев удос­тои с почетен знак осем, по-късно бяха отличени още 7.

Напос­ледък често обсъж­даме темата за избора, който правим, каза дър­жав­ният глава, след като връчи отличията. Вероятно всеки от вас в своя професионален път е имал повод да обмисля предим­с­т­вата на работата в чуж­бина, затова искам днес, изпол­з­вайки този повод, да изразя своето уважение и приз­нател­ност за избора, който вие нап­равихте. Избор, наречен Бъл­гария, въп­реки всички предиз­викател­с­тва във вашия професионален път, каза той. Радев посочи, че те са сред хората в Бъл­гария, които най-добре поз­нават вируса, отнел животът на много хора, не малко сред тях и наши медици, чиято памет почитаме. Искам да ви благодаря за всеки излекуван пациент, за всеки спасен човешки живот, да ви благодаря за това, че останахте и продъл­жавате да бъдете на първа линия, въп­реки труд­нос­тите и въп­реки рис­кът за вашето соб­с­т­вено здраве и живот, заяви той.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...