Оставката на „Борисов 3” пристигна с писмо в парламента

Оставката на „Борисов 3” пристигна с писмо в парламента

Министър-председателят Бойко Борисов подаде пред новоиз­б­раното 45-о Народно съб­рание оставка на ръководения от него Минис­тер­ски съвет, съобщи Дир.бг. Пис­мото на премиера Борисов, с което подава остав­ката на кабинета, беше депозирано вчера до пред­седателя на Народ­ното съб­рание чрез деловод­с­т­вата на двете инс­титуции. В съот­вет­с­т­вие с чл. 111, ал. 3 от Кон­с­титуцията ръководеното от премиера Борисов правител­с­тво ще продължи да изпъл­нява фун­к­циите си до избирането на нов Минис­тер­ски съвет и ще осъщес­тви прием­с­т­веност в управ­лението. Новината беше бурно аплодирана от народ­ните пред­с­тавители. Това или е срам пред народа и пред вас — да дой­дат тук и да си подадат остав­ката, или е пренеб­режение към тази инс­титуция. Все пак, сме пар­ламен­тарна репуб­лика, допълни от своя страна Мика Зай­кова. След това пар­ламен­тът прие остав­ката. Припом­няме, че премиерът в оставка Борисов се отказа и от депутат­ско място. Преди ден Бойко Борисов обяви на извън­реден брифинг кан­дидатът за премиер, издиг­нат от пар­тия ГЕРБ — Даниел Митов. За пред­седател на Народ­ното съб­рание Борисов пред­ложи Цвета Караян­чева. Пред­седател на пар­ламен­тар­ната група ГЕРБ/СДС ще е Десис­лава Атанасова.