Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП връща мандата днес, отиваме към предсрочни избори

БСП връща мандата днес, отиваме към предсрочни избори

БСП връща мандата днес, отиваме към предсрочни избори

Всеки загубен ден в опити за правителство продължава живота на кабинета Борисов, категорична е Корнелия Нинова

БСП реши на своя Пленум на 1 май да върне ман­дата за със­тавяне на кабинет в рам­ките на 45-тото НС. Преди пленума лидер­ката на социалис­тите очерта въз­мож­ността пар­тията да избира между четири варианта на решение, но със 106 гласа „за” бе приет вариан­тът за незабавно връщане на ман­дата.

На прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „Ние 4 години се борим за промяната на модела на управ­ление на ГЕРБ и Борисов, но на пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори по-голяма част от бъл­гар­с­ките граж­дани видяха в Слави Трифонов и “Има такъв народ“ въз­мож­ност за промяна. Изразихме пред­варително под­к­репа, подадохме ръка на няколко пъти, която беше отх­вър­лена. Имаме пред­варително заявена позиция от трите нови политически субекти, че няма да под­к­репят правител­с­тво на БСП. Трите нови пар­тии показаха политическа нез­рялост, липса на кул­тура за политически диалог. Всеки е срещу всеки. Не можаха да избягат от егото си и да се обединим за онези неща, които ни събират, а не които ни раз­делят. В тази ситуация, въп­реки желанието за промяна, с готов план, ден по ден и мярка по мярка, и с хора, които могат да нап­равят тази промяна, правител­с­тво, със­тавено от БСП, макар и временно, е невъз­можно.” Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията вед­нага след заседанието на Национал­ния съвет, на което колек­тив­ният орган реши как да се дейс­тва с проуч­вател­ния ман­дат за със­тавяне на правител­с­тво.

Нинова поясни, че днес  на Национал­ния съвет са били обсъж­дани всички варианти с една цел — да се поеме отговор­ност и да се изведе Бъл­гария от кризата. „Те се сведоха до след­ните 4: Първо, правим чисто пар­тийно правител­с­тво на БСП с ясното съз­нание, че то няма да срещне под­к­репа, но показва готов­ност за промяна, за управ­ление и за ревизия на модела “Борисов”. Беше отх­вър­лено такова решение.

Второ, правим екс­пер­тно правител­с­тво, над­пар­тийно, с ясна прог­рама и започ­ваме кон­сул­тации с новите три политически субекта, знаейки пред­варително заявената им позиция, че няма да под­к­репят правител­с­тво на БСП — все пак да нап­равим отговорно пос­леден опит, за да се стабилизира страната. И това пред­ложение беше отх­вър­лено след дис­кусия, то крие рис­кове. Такова екс­пер­тно правител­с­тво, внесено в пар­ламента може да бъде под­к­репено, въп­реки пуб­лич­ните заявки отк­рито от ГЕРБ и скрито от ДПС. То би отговаряло на старите намерения на ДПС за прог­рамен кабинет. Но това за нас е абсолютно неп­рием­ливо. Няма как да борим модела и да го променяме, правейки това заедно с модела ”, под­черта лидерът на БСП.

Нинова посочи и третия обсъж­дан вариант – БСП да вземе ман­дата, да започне кон­сул­тации, и да печели време, за да се даде въз­мож­ност на пар­ламента да вземе важни решения: „ Но от това, което видяхте пос­лед­ната сед­мица в пар­ламента — той е нес­пособен на това. Законодател­с­т­вото, което се приема е нет­райно и некачес­т­вено. Видяхте какъв Изборен кодекс беше приет.”

Кор­нелия Нинова посочи, че приоритетите на БСП, които отдавна са сложени на масата в пар­ламента, са напълно отх­вър­лени. Тя припомни и кои са те: социално икономически мерки в кризата в помощ на домакин­с­т­вата и на икономиката, ревизия на управ­лението на Борисов, Планът за въз­с­тановяване и устой­чивост, промяна в съдеб­ната сис­тема, която да гаран­тира справед­ливост и нов Изборен кодекс. „Някои от тези задачи бяха решени, но същес­т­вените за нас социално икономически въп­роси плюс актуализация на бюджета не се раз­г­леж­дат в пар­ламента“, припомни Кор­нелия Нинова.

Да бъдем чес­тни и отк­ровени с хората!

Нинова отново напомни философията си, че е най-добре да бъдеш отк­ровен и чес­тен с хората: „Да, ние можехме да вземем ман­дата и да печелим време. Да правим опит да със­тавим правител­с­тво, което знаем, че пред­варително е обречено — просто, за да си нап­равим ПР, за да покажем, че можем, че имаме хора, че имаме прог­рама. Но искам всички бъл­гари да са наясно — взимането на ман­дат и губенето на време в опити да се със­тави едно невъз­можно правител­с­тво, пос­тига само една цел — продъл­жава управ­лението на правител­с­т­вото на Бойко Борисов. Всеки загубен ден в опити за правител­с­тво означава, че той остава на власт”, изтъкна пред­седателят на БСП.

Кор­нелия Нинова инфор­мира, че другата въз­мож­ност, която Национал­ният съвет е изб­рал с голяма мнозин­с­тво — 108 гласа на 5 въз­дър­жали се, е била вед­нага ман­дата да бъде вър­нат: „Това означава шанс за президента Радев да поеме управ­лението на страната. При избора дали да вземем ман­дат и да се бавим, и да продъл­жава управ­лението на Борисов или да вър­нем бързо ман­дата, и управ­лението на страната да се поеме от президента Радев със служебен кабинет — изб­рахме второто. Още повече, че президен­тът Радев при отк­риването на сесията в пар­ламента заяви, че е готов със служебен кабинет.

Качес­т­вен и работещ служебен кабинет, със­тавен от президента Радев

Вяр­ваме, че с днеш­ното си решение даваме въз­мож­ност на един качес­т­вен, професионален, служебен кабинет, със­тавен от чес­тни и поч­тени хора, да преведе през тези месеци страната през кризата. Това беше и окон­чател­ното решение на Национал­ния съвет — на 5-ти получаваме ман­дата и го връщаме.”

Нинова комен­тира, че се отива на пред­с­рочни избори, а отговор­ността, за което трябва да бъде понесена от т.нар. нови политически субекти, на които хората са въз­ложили огромни очак­вания и надежди, а те са ги пропилели: „Отиваме на избори с желание, с усилия, които ще положим, да убеж­даваме и да показ­ваме, че БСП е истин­с­ката промяна и че няма да допус­нем тя да бъде под­менена, промяната да не стане под­мяна.”

Лидерът на БСП припомни прин­цип­ната позиция, че „ако президен­тът се обърне към нас за кадри, то ние ще си свикаме колек­тив­ния орган и ще решим как да пос­тъпим в този случай. Всички останали пуб­лични инфор­мации приемаме за спекулация и те не са подадени или не са отговор­ност на пар­тията. Така че всичко ще бъде пред вас, проз­рачно, пуб­лично и ясно, ако се стигне до този момент“, заяви пред­седателят на БСП.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...

Земеделие