Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Румен Гечев: БСП е ключова за осъществяването на промените, които всички очакват

Проф. Румен Гечев: БСП е ключова за осъществяването на промените, които всички очакват

Проф. Румен Гечев: БСП е ключова за осъществяването на промените, които всички очакват

Хората в служебния кабинет са изявени професионалисти в своите области, смята социалистът

“Хората в служеб­ния кабинет имат солиден професионален опит и са изявени професионалисти в своите области. Аз бих се фокусирал върху колегите, на които са им въз­ложени икономиката и финан­сите. Минис­търът на финан­сите има опит в предишен служебен кабинет, докато минис­търът на икономиката няма админис­т­ративен опит, но пък има много сериозно образование и много богат опит в работата си с тран­с­национални кор­порации. Така че президен­тът е нап­равил много добър избор със със­тава на служеб­ния кабинет. Въп­росът е как ще управ­ляват, защото като се съди за работата на един минис­тър, изк­лючително е важно да се определи какво нас­ледява той.“

Такова мнение за служеб­ния кабинет изрази проф. Румен Гечев, депутат в 45-ото Народно съб­рание от “БСП за Бъл­гария“ във “Важ­ното, казано на глас“ по БТВ радио.

“Ще бъде важно да се види какви са реал­ните параметри на бъл­гар­с­кия бюджет и съот­ветно на бъл­гар­с­ката икономика, за да се види за този кратък период от три месеца какво би могло да се нап­рави и как да се стабилизират икономиката и финан­сите, за да бъдат под­гот­вени за управ­лението на след­ващото редовно правител­с­тво“, под­черта проф. Гечев.

Според него, обаче, няма как да се нап­равят радикални промени в икономиката, първо, защото времето е малко и второ, защото за сериозни реформи е нужен пар­ламент.

Социалис­тът

изрази резерви, че положението с бюджета е така, както го пред­с­тавя предиш­ното правител­с­тво.

“Няма как бюджет, в който не са заложени очак­вания за раз­витието на пан­демията на Ковид-19 през 2021 г., да завърши с излишък пър­вото тримесечие. Човек лесно може да види, че причините за този излишък за 600-те млн., които правител­с­т­вото получи от скан­дал­ната кон­цесия на Летище София. Освен това, доста колеги също пос­тавяме под съм­нение реал­ното рав­нище на фис­кал­ния резерв“, обърна внимание Румен Гечев.

За колегата си от БСП — Янаки Стоилов, който е минис­тър на правосъдието в служеб­ното правител­с­тво, Гечев сподели: “Янаки Стоилов е отлично попадение на президента. Той е хабилитиран преподавател от Софийс­кия универ­ситет по право, човек, играл ключова роля при раз­работ­ването на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария. Също така е с изк­лючителен пар­ламен­тарен и професионален опит. Аз съм сигурен, че Янаки Стоилов ще се справи добре. Неговото присъс­т­вие в кабинета е един своеоб­разен мост между БСП, служеб­ния кабинет и Президен­т­с­т­вото, тъй като за правител­с­т­вото основателно се отбелязва, че е опит да се нап­рави баланс между раз­лич­ните политически сек­тори.“

Според Румен Гечев

45-ия пар­ламент е бил един своеоб­разен преходен период в свалянето на ГЕРБ от власт.

“Въп­реки крат­кия живот на Народ­ното съб­рание, бяха нап­равени някои важни промени в Избор­ния кодекс — в това число изпъл­нението на закона, който беше приет отдавна, но не беше изпъл­нен от пар­тия ГЕРБ и тех­ните сателити, а именно — изцяло машин­ното гласуване. Това ще изк­лючи въз­мож­ността за невалидни бюлетини, чиито нива в Бъл­гария бяха скан­дално високи. Също така няма да се притес­няваме от поп­равки в протоколите и неот­читане на гласове и преферен­ции. С една дума — тех­нически и организационно се съз­дават условия за приб­лижаване на вота до реал­ната воля на избирателите“, комен­тира още той.

“От медиите научих, че Жан Виденов има намерение да учас­тва на изборите. Не е споделял с мен тези си планове, може би от година не съм имал кон­такт с него.  Ние сме демок­ратична страна и всеки има право да се кан­дидатира и да учас­тва в изборите“, отговори Гечев на въп­рос за зав­ръщането на Жан Виденов в политиката, според заявки на екс­п­ремиера за това пред медиите през пос­лед­ните дни.

БСП може и трябва да си подобри резул­тата на изборите. Нап­равили сме си анализа за греш­ките на пред­ход­ните избори и сега работим активно за корек­ции в поведението и пос­ланията си. Защото ние имаме чудесни идеи, но очевидно не сме ги пред­с­тавили дос­татъчно ясно и аргумен­тирано. Ще приведем допъл­нителни аргументи защо БСП е ключова политическа сила, без която няма как да се осъщес­т­вят промените, които всички очак­ват“, каза за задачите пред БСП на пред­с­тоящите избори Румен Гечев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие