Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Служебният кабинет е сбор от експерти, които да направят ревизия и честни избори

Корнелия Нинова: Служебният кабинет е сбор от експерти, които да направят ревизия и честни избори

Корнелия Нинова: Служебният кабинет е сбор от експерти, които да направят ревизия и честни избори

„Има такъв народ“ беше емоционален избор, но не са управленска алтернатива, коментира лидерката на БСП

Жан Виденов прави нова лява пар­тия, всеки е свободен да прави своя избор и да се опитва да влезе в политиката. Другото нещо, което вчера се със­тоя в НДК – учредяването на плат­фор­мата “Социализъм 21. век“, е в рам­ките на БСП, това не е никакво отцеп­ване или раз­деляне в пар­тията. То не е ново, в БСП винаги е имало раз­лични идейни движения. То може да обогати идей­ната дис­кусия, така че чакаме нови идеи от това движение, те ще бъдат обсъдени вътре в пар­тията“, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БНР.

По повод комен­тара на ГЕРБ, че БСП е вкарана през зад­ния вход на властта, Кор­нелия Нинова каза: „Това са несериозни комен­тари, защото и пред­с­тавители на ГЕРБ има в служеб­ното правител­с­тво. Нашето учас­тие в служеб­ното правител­с­тво е Янаки Стоилов, това беше обсъдено с президента. Той получи пред­ложение да се включи в кабинета, Изпъл­нител­ното бюро и Национал­ният съвет се произ­несоха, как­вито са нашите правила и устав. Ние сме сис­темна и сериозна пар­тия, взимаме решенията си в колек­тив­ните си органи“, комен­тира Нинова, като допълни, че Янаки Стоилов е сериозен юрист, има сериозна екс­пер­тиза и ще бъде полезен на служеб­ното правител­с­тво.

В предаването “Неделя 150“ тя заяви, че политически позиции на левицата по отношение на рефор­мата в правосъд­ната сис­тема са извес­тни, пос­ледователни и прин­ципни. „Ние сме каз­вали, че виж­даме рефор­мата и промяната през зак­риване на Специализирания съд и Специализираната прокуратура, нов закон и нова форма на КОНПИ, както и други промени. Янаки Стоилов не е отишъл в служеб­ния кабинет с прог­рамата на БСП. Замисълът и кон­с­титуцион­ният ред, който определя отговор­нос­тите на служеб­ното правител­с­тво, не пред­виж­дат там да се правят политически реформи според това минис­търът от коя политическа пар­тия е“, категорична бе Нинова, като обясни, че работата на служеб­ния кабинет е да се извади истината за със­тоянието на сис­темата, за която отговаря всеки минис­тър, да се ревизират порочни прак­тики, но това не пред­полага той да прави реформи.

Янаки Стоилов има качес­т­вата да се справи, но не смятам, че това трябва да се изпол­зва като аргумент в изборите. Общес­т­вото ще види, че хората в изпъл­нител­ната власт на БСП са професионалисти, че са чес­тни и точни“, каза още Нинова по темата.

Лидерът на БСП смята, че ако една пар­тия си сменя прог­рамата на всеки избори, тя не е сериозна пар­тия. „Ние сме прин­ципна, пос­ледователна и сис­темна пар­тия, така че няма да си сменим прог­рамата, вероятно ще нап­равим промени в так­тиката, така че да бъдем припоз­нати като истин­с­ката алтер­натива. “Има такъв народ“ беше емоционален избор, но не са управ­лен­ска алтер­натива и това се показа в този месец. Така че ние ще работим за това да се покажем като управ­лен­ска алтер­натива“.

В ефира на БНР тя обясни, че служеб­ният кабинет е замис­лен като преходно управ­ление за кратък период и това не е кабинет за управ­ление на страната. „Служеб­ният кабинет е сбор от екс­перти, които трябва да нап­равят чес­тни избори и да извадят наяве истината за предиш­ното управ­ление. Кабинет в Народ­ното съб­рание е политически сбор от прог­рами за управ­ление, за реформи, за промени в сек­тори. Тези неща са абсолютно нес­рав­ними“, категорична е Нинова.

Това Народно съб­рание, което мина, тряб­ваше да нап­рави временен кабинет с няколко приоритета. Ние смятаме, че това тряб­ваше да го нап­рави втората политическа сила. Пред­варително подадохме ръка и пред­ложихме под­к­репа без условие за тези няколко приоритета“, припомни пред­седателят на БСП, като изб­рои въп­рос­ните приоритети: 

Спешни социално-икономически мерки, които да минат през актуализация на бюджета. На второ място да се нап­рави под­готов­ката за Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост на Бъл­гария, да се защити дъл­гос­рочно бъл­гар­с­кият интерес.

На трето място да се нап­рави ревизия на управ­лението на Борисов“. По думите й тези условия са били безус­ловни и над­пар­тийни, но “Има такъв народ“ не са имали желание и потен­циал да нап­равят този кабинет. „Когато третият ман­дат дойде при нас, ние с готов­ност за тези политики получихме отказ от трите нови пар­тии“, каза още тя.

Целта на по-голямата част от бъл­гарите, които гласуваха на тези избори, беше да се раз­г­ради досегаш­ният модел на управ­ление“, смята Кор­нелия Нинова и уточни: „Няма как сред­с­т­вото за пос­тигане на тази цел да бъде колаборация със същия модел. Можехме да бавим една сед­мица и да “тупаме топ­ката“, но през този период Борисов щеше да продъл­жава да управ­лява.“

Промените, които правят президен­тът и мин.-председателят, са абсолютно логични, смята Кор­нелия Нинова. „Нор­мално е някои да са против, но промените са логични и наложителни. Интересни са тези в мит­ниците и НАП, защото това са двете аген­ции, които трябва да осигурят висока събираемост и приходи. От друга страна, те бяха изпол­з­вани през годините — едната като чадър за коруп­ционни прак­тики и другата като бухалка срещу непос­луш­ниците, затова и в двете посоки промените са аргумен­тирани“, обясни тя. „Ако целта е правител­с­т­вото да осигури проз­рачни и чес­тни избори, едно от сред­с­т­вата е да бъдат сменени тези хора, които пок­риваха канали за купуване, за манипулации, за натиск“, допълни още Нинова.

Ние под­к­репихме съз­даването на Комисията за ревизия на управ­лението на Борисов, но същес­т­вуването на пар­ламен­тарна комисия извън същес­т­вуване на пар­ламент изг­лежда юридически нон­сенс. За да има истин­ски ефект, всичко трябва да прик­лючи в съдеб­ната сис­тема и докато няма пар­ламент, е хубаво всички сиг­нали да се насоч­ват натам“, посочи Нинова.

По думите на лидера на БСП тревож­ното е крат­кото време, в което трябва да се организират изборите, а не промените в Избор­ния кодекс. „Политичес­ката ни позиция за машин­ното гласуване е ясна и пос­ледователна, но бър­зите промени в Избор­ния кодекс и крат­кото време до след­ващите избори пос­тавят много въп­роси от организационна и финан­сова гледна точка“, обясни тя.

Започна процесът по номинации за водачи на лис­тите, отчели сме греш­ките в някои райони и вероятно ще има и пер­сонални промени в лис­тите. Ще има промени и в Изпъл­нител­ното бюро, които ще се решат на след­ващия Национален съвет“, заяви Кор­нелия Нинова.

За пред­с­тоящите избори лидерът на БСП си пос­тавя задачата да ги спечели. “Ако тръг­ваме на битка, за да сме трети, това е обречено. Трябва да си пос­тавим високи цели, за да се мобилизираме да ги пос­тиг­нем“, зак­лючи Кор­нелия Нинова.

КАРЕ:

Крис­тиан Вигенин оглави Щаба на БСП за изборите

На заседанието на НС на пар­тията в събота с мнозин­с­тво бе приет док­ладът на пред­седателя Кор­нелия Нинова по актуал­ната политическа обс­тановка и пред­с­тоящите задачи на БСП за пред­с­роч­ните избори. НС утвърди и план за дейс­т­вие на левицата съоб­разно обоб­щените анализи от пар­ламен­тар­ните избори. Сред­нос­роч­ните мерки  в плана имат за цел вът­решна кон­солидация на пар­тията и активен диалог, както и с коалиционни пар­т­ньори и други леви фор­мации. Обсъдени бяха въп­росите за организацион­ното укреп­ване на пар­тията, дигитализацията и новите тех­нологии, които могат да бъдат изпол­з­вани. Целта е  БСП да бъде силна, отговорна и идейно ясна политическа фор­мация, която си пос­тавя високи цели на пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори — да бъде пар­тия на стабил­ност, прин­цип­ност и пос­ледовател­ност в политиката.

НС на БСП избра нов Национален предиз­борен щаб за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори. В него са прив­лечени и екс­перти, а със­тавът е намален до 9 души. Всеки член на щаба ще отговаря за раз­личен ресор.

 За пред­седател на предиз­бор­ния щаб на БСП бе изб­ран Крис­тиан Вигенин.

 Струк­тура на щаба:

 1. Пред­седател — Крис­тиан Вигенин, заместник-председател на БСП.

 2. ”Пар­тийна и организационна дей­ност” — Динко Желев, член на Национал­ния съвет на БСП, дъл­гогодишен главен екс­перт в отдел “Организационен” в пар­тията.

 3. “Анализи, стратегии, пос­лания” — Теодор Славев, пред­седател на район “Студен­т­ски” на БСП.

 4. “Коалиционна политика и мес­тна власт” — Атанас Зафиров, замес­т­ник –пред­седател на БСП.

 5. “Меж­дународна дей­ност” — Мирос­лава Гатева, член на НС на БСП, дъл­гогодишен главен екс­перт в отдел “Меж­дународен” в пар­тията.

 6. “Медии, социални мрежи, ПР, предиз­борна рек­лама” — Иван Чен­чев, член на НС на БСП.

 7. “Връзка с ЦИК и избирател­ните комисии” — Вяра Емилова, сек­ретар на НС на БСП.

 8. “Младежки инициативи” — Габ­риел Въл­ков, пред­седател на Младеж­кото обединение на БСП-София.

9. “Финан­сова дей­ност” — Алек­сан­дър Ней­чев, админис­т­ративен ръководител в БСП.

Всеки един от отговор­ниците по ресори в предиз­бор­ния щаб ще работи с екипи от професионалисти.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие